Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Informujemy, że zebrania sprawozdawcze w 2015 roku jednostek OSP z terenu Gminy Gręboszów odbędą się według poniższego harmonogramu.     Lp.   OSP   Termin   Godzina 1. Bieniaszowice - Okręg 07.02.2015 1800 2. Biskupice 21.02.2015 1800 3. Borusowa 27.01.2015 1730 4. Gręboszów 28.02.2015 1800 5. Hubenice-Kozłów 07.03.2015 1700 6. Karsy 21.03.2015 1900 7. Lubiczko 14.02.2015 1800 8. Ujście Jezuickie 14.03.2015 1800 9. Wola Gręboszowska 07.03.2015 1700 10. Wola Żelichowska 24.01.2015 1800 11. Zapasternicze 28.02.2015 1800 12. Żelichów 14.02.2015 1800   Terminy zebrań mogą ulec...
Komunikaty i Ostrzeżenia

Wybory do Izb Rolniczych

W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. KRIR podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.   Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych: najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały...
Informacje Urzędu Gminy
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2014 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 19 grudnia 2014...
Informacje Urzędu Gminy
Z okazji Dnia Babci i Dziadka pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, by zawsze towarzyszyło Wam zdrowie i pogoda ducha. Miejcie poczucie wielkiej wartości dla całego społeczeństwa. Jesteście dla nas przekazicielem życiowej mądrości, naturalnym drogowskazem dla dzieci, wnuków czy innych osób, które jeszcze niepewnie stawiają pierwsze kroki na drodze życia…       Wójt Gminy Gręboszów mgr Krystyna Świętek...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom,...