Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Marszałek Województwa Małopolskiego prowadzi akcję społeczną, która ma na celu uświadomienie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Elementem prowadzonej akcji edukacyjnej jest zakup oczyszczaczy powietrza i ich przekazanie od września 2018 do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. W dniu 3 września br.  Gmina Gręboszów  otrzymała oczyszczacz powietrza  od  Marszałka Województwa Małopolskiego. Urządzenie zostało zamontowane w Sali Publicznego Przedszkola w Gręboszowie. Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej...
Informacje Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13.08.2018 r. o zarządzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzam co następuje:   § 1. 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne...
Informacje Urzędu Gminy

Obwieszczenie o obwodach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gręboszów z dnia 21 września 2018roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Gręboszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:   Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1 Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Gręboszów,...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej­ 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in....
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Gręboszów w następujących okręgach wyborczych: Okręg wyborczy nr 4, obejmujący (Sołectwo Borusowa I (Zamoście, Błonie – Kamerun) Granicą okręgu jest część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 5 - 6, 25, 39 - 43, 46 - 49, nieparzyste: 51 - 61, 62 - 64, 67, 71, parzyste: 76 - 84, 85, 89 - 90, 92 - 98, 105 - 108, 113, 120 - 123) W wyżej wymienionym okręgu wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na...