Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.greboszow.pl

Informacje Urzędu Gminy

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Gręboszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.greboszow.pl  

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 146416002
Fax: +48 146416053
E-mail: gmina@greboszow.pl
Adres korespondencyjny: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa www.greboszow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23.
Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23
Zamieszczone nagrania z posiedzeń rady gminy nie posiadają napisów (z posiedzeń sporządzone są protokoły).

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Gręboszów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Kilian 
e-mail: g.kilian@greboszow.pl 
Telefon: 14 6416002 wew. 14

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Gręboszów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.

 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Grzegorz Kilian
Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2020 r.