Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Nowa droga do pracy

Pozostałe Informacje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Humaneo rozpoczęło realizację projektu pn. „Nowa droga do pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 PRO WM o ile wpisują się w grupę docelową.

 Grupę docelową (GD) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i zamieszkałych w powiatach: dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim.

W projekcie przewidziany jest udział 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn) w tym:

-osoby powyżej 50 r.ż (12 kobiet, 7 mężczyzn);

-osoby bezrobotne (16 kobiet i 12 mężczyzn w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn długotrwale bezrobotnych);

-osoby bierne zawodowo (8 kobiet i 4mężczyzn);

-osoby z niepełnosprawnościami (8 kobiet i 4 mężczyzn);

-osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich (2 kobiety i 2mężczyzn).

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 osób (24K i 16M) o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, poprzez organizację ścieżki aktywizacji zawodowej w oparciu o instrumenty i usługi rynku pracy tj.

- Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika;

- IPD- Pośrednictwo pracy;

- Wsparcie motywacyjne (psychologiczne);

- Poradnictwo zawodowe;

- Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji;

- Staż zawodowy.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej projektu: www.nddp.humaneo.pl

 

 

Nowa droga do pracy 1.jpg

 

Nowa droga do pracy 2.jpg

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.11.2020 r.