Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Obowiązek dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

Informacje Urzędu Gminy

Obowiązek dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, Urząd Gminy Gręboszów informuje o wprowadzeniu obowiązku dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej, czyli za ograniczenie naturalnej zdolności gruntu do zatrzymywania wód opadowych. Opłata dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, zabudowanych poprzez wykonanie na nich robót budowlanych lub wybudowanie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, jeśli wielkość uszczelnionej w ten sposób powierzchni nieruchomości przekracza 70 % (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne). 

Obowiązek ustalenia wysokości opłaty i jej poboru ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (art. 272 ust 22 ustawy Prawo wodne). Przytoczony artykuł wskazuje też, że gospodarze gmin mają obowiązek poinformować o opłacie za usługi wodne i sposobie jej obliczania tych, którzy zgodnie z ustawą zobowiązani będą do jej uiszczenia.
A są to:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji

W związku z powyższym Urząd Gminy Gręboszów zwraca się z prośbą do wszystkich w/w podmiotów i osób, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie i złożenie w siedzibie urzędu oświadczenia dostępnego na stronie internetowej urzędu www.greboszow.pl lub w wersji papierowej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia (codziennie od 7.30 do 15.30). Oświadczenia posłużą do przygotowania informacji określającej wysokość i sposób naliczania opłaty retencyjnej, którą Wójt Gminy Gręboszów przekaże podmiotom zobowiązanym do jej uiszczenia. Opłaty będzie należało dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  informacji, na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.04.2019 r.