Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze DBR7005 wraz z linią zasilającą na dz. nr 613 w Gręboszowie

Informacje Urzędu Gminy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o numerze DBR7005 wraz z linią zasilającą na dz. nr 613 w Gręboszowie

Wójt Gminy Gręboszów
Gręboszów 144
33-260 Gręboszów

 

                                                                                               Gręboszów, dnia 07 lutego 2019 r.    

 Znak: IT.6733.1.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)


z a w i a d a m i a m

o wszczęciu w dniu 07 lutego 2019 r. na wniosek: P 4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika: Andrzej Arendarski, ul. Radomska 2/11, 41-219 Sosnowiec

- postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Obiektu infrastruktury technicznej, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze DBR7005 A wraz z linią zasilającą i  elementami infrastruktury technicznej na działce nr 613 w miejscowości Gręboszów.

               W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

               Wobec powyższego od dnia obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gręboszów www.greboszow.pl /ogłoszenia inwestycyjne/2019 i zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów przez okres 14 dni, strony mogą się zapoznać się z aktami dotyczącymi wymienionej inwestycji i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłosić ewentualnie wnioski, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów -  Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00.

               Zawiadomienie w związku z przywołanymi na wstępie przepisami Kpa uznaje się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt     

Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.02.2019 r.