Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Realcja IV Sesji Rady Gminy Gręboszów

Informacje Urzędu Gminy

Realcja IV Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z IV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 grudnia 2018 roku godzina 11.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z II i III Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok,

b) uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2019 rok:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2019,

- opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2019 rok,

- głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2019 rok,

c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,

- opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025,

- głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2019-2025,

d) wyboru delegata do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,

e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

f) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów,

g) regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów,

h) powołania doraźnej Komisji Statutowej,

i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2019 rok,

j) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów,

k) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2019-2021,

l) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2019 rok,

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2019 rok.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2018 r.