Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

V Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 18 marca 2019 roku

Informacje Urzędu Gminy

V Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 18 marca 2019 roku

Nasz znak: OA.0002.5.2019   Gręboszów, dnia 08.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 1400 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa DW 973 Żabno-Kozłów: Zadanie 1”,

b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów,

c) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025,

e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

f) zmian w statutach sołectw Gminy Gręboszów,

g) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu,

h) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”,

i) ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,

j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2019 r.,

k) zmiany uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2018 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2018 rok.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

 

 

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U z 2018 poz.994 z późn.zm).

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.03.2019 r.