Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

VII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 21 czerwca 2019 roku

Informacje Urzędu Gminy

VII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 21 czerwca 2019 roku

Nasz znak: OA.0002.7.2019               Gręboszów, dnia 13.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz. 506) zwołuję VII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 1500 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Raport o stanie Gminy Gręboszów za 2018 rok:

a) rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Gręboszów za 2018 rok”,

b) debata nad „Raportem o stanie Gminy Gręboszów za 2018 rok”,

c) głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2018 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów,

b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2018,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2018 rok,

f) głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2018 r.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice –Kozłów,

d) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.,

e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.,

f) wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Gręboszów do zasobów dróg gminnych drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od przeprawy mostowej w Borusowej do włączenia do planowanej obwodnicy Hubenic i Kozłowa w miejscowości Borusowa.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

 Marek Mosio                 

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy Gręboszów jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

 

UWAGA! Raport o stanie Gminy Gręboszów za 2018 rok i Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2018 r. stanowią materiał na VII Sesję Rady Gminy.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Gminy: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.06.2019 r.