Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Ujście Jezuickie

Informacje Urzędu Gminy

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Ujście Jezuickie

1. Drzewa rosnące na działkach nr 611 i 832 w miejscowości Ujście Jezuickie, w ilości 14 szt., gatunku świerk srebrzysty, o obwodzie pni: 120, 105, 100, 130, 105, 120, 155, 125, 105, 95, 114 i 140 cm, oraz gatunku świerk zwyczajny, o obwodzie pni: 120 i 95cm.

Cena wywoławcza wynosi 1400 zł netto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100), do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 26.11.2020 r. o godzinie 900.

Nabywca drzewa jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,

- na czas wycinki drzew oraz usunięcia z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzewa z nieruchomości gminnej na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 31.01.2021 r. nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa i usunąć z nieruchomości gminnej, pnie zrównać z poziomem gruntu, uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzewa, usunięciem go z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Informacje dotyczące sprzedaży drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 14 6416002 wew. 23

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

 

wz. Wójta
Zastępca Wójta

Zdzisław Kogut

przejdź do galerii

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Renata Kozieja

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.11.2020 r.