Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych

Informacje Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 112/2019

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 9 września 2019 r.

 

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

1) Zdzisław Kogut - Sekretarz Gminy;

2) Bożena Furgał - Skarbnik;

3) Marcin Janowiec - Pełnomocnik ds. informatyzacji;

4) Grzegorz Kilian - Z-ca Kierownika USC;

5) Edyta Wajda - Inspektor ELiDO.

§ 2. Do zadań zespołu należy przygotowanie pod względem organizacyjnym i finansowym, w tym, w szczególności:

1) Sekretarz Gminy Zdzisław Kogut -  sprawowanie nadzoru nad  przygotowaniem i sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych przez urząd oraz obsługa administracyjna urzędnika wyborczego;

2) Skarbnik Bożena Furgał – zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją wyborów;

3) Pełnomocnik ds. informatyzacji Marcin Janowiec – zapewnienie obsługi informatycznej wyborów jako koordynator gminny oraz nadzór nad operatorami informatycznymi w obwodowych komisjach wyborczych;

4) Z-ca Kierownika USC Grzegorz Kilian – przygotowanie lokali wyborczych i obsługa administracyjna obwodowych komisji wyborczych;

5) Inspektor ELiDO Edyta Wajda – przygotowanie spisów wyborców, współpraca z urzędnikiem wyborczym przy obsłudze głosowania korespondencyjnego, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, wykonywanie zadań związanych z udzieleniem pełnomocnictwa do głosowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt        

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.09.2019 r.