Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK

Informacje Urzędu Gminy

Gmina Gręboszów informuje, że w drugim półroczu 2020 roku nie będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Powstałe w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe należy dostarczać własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie (PSZOK), po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Urzędem Gminy Gręboszów.

Do PSZOK możemy oddawać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane lekarstwa, igły, strzykawki i inne odpady będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych,

- chemikalia (pozostałości farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, opakowania po chemikaliach),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony od samochodów osobowych, motorowerów i rowerów,

- odpady budowlano-remontowe ( gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety i okleiny itp.) w ilości do 0,5 m3 na rok z gospodarstwa domowego,

- odpady tekstyliów i odzieży,

- popiół paleniskowy – w okresie od kwietnia do października.

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów, które nie są odpadami komunalnymi np.;

- odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej (handlowej, usługowej, produkcyjnej, rolniczej)

- opon od samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych.

 

Z początkiem września bieżącego roku przekazano do utylizacji 6,85 ton opon rolniczych i od samochodów ciężarowych, składowanych od kilku lat w PSZOK. Koszty utylizacji zostały pokryte z budżetu Gminy Gręboszów. Informujemy, że zakaz przyjmowania opon rolniczych i od samochodów ciężarowych od 1 września br. jest bezwzględnie przestrzegany. W związku z powyższym, prosimy o nieprzywożenie takich opon do PSZOK.
Zużyte opony należy oddawać przy zakupie nowych opon w punkcie sprzedaży. Sprzedawca ma obowiązek je przyjąć. Podobna sytuacja dotyczy opakowań po środkach ochrony roślin, które należy oddawać w punktach sprzedaży środków ochrony roślin.

 

 

Gręboszów, dnia 9 września 2020 r.

 

Pszok.JPG

 

 

 

 

 

Opracowamie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.09.2020 r.