Załatw sprawę przez Internet

Sprawy realizowane za pośrednictwem e-PUAP

Instrukcje dotyczące korzystania z e-PUAP

Wszystkie usługi udostępnione dla obywateli w e-PUAP

Wniosek Rodzina 500+ (Realizuje GOPS Gręboszów)

Pismo ogólne do podmioty publicznego

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Dopisanie do spisu wyborców

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 

Sprawy realizowane za pośrednictwem Cyfrowej Małopolski

Opis i zastosowanie systemu

Instrukcja jak załatwić sprawę przez Internet

Lista spraw:

Dopisanie do spisu wyborców

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Organizacja imprezy masowej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ustalenie warunków zabudowy

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Zaświadczenie o numerze PESEL

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zwrot opłaty skarbowej

 

 

Ewidencja Ludności i Urząd Stanu Cywilnego

Dla załatwienia spraw związanych z Ewidencją Ludności i Urzędem Stanu Cywilnego stworzono portal www.obywatel.gov.pl zawierający opisy usług i formularze umożliwiające załatwienia sprawy poprzez platformę ePUAP.

 

Poniżej znajdują się opisy usług wraz z załącznikami, które mogą być wypełnione podpisane i dostarczone do Urzędu w formie papierowej lub w formie elektronicznej przesłane przez e-PUAP za pomocą formularza: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu dodane jak załącznik

 

Referat Infrastruktury

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Rejestr Instytucji Kultury

 

Edukacja

Stypendium szkolne

 

Referat Finansowo Budżetowy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Decyzja w sprawie umorzenia zaległosci podatkowych

Odroczenie terminu płatności, rozłozenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną w podatku od środków transportowych

Umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną w podatku od nieruchomości, rolnym

Wymiar podatku rolnego i od nieruchomości dla osób fizycznych (Wzory informacji obowiązujące od 01.07.2019 r.)

Wymiar podatku rolnego - osoby prawne (Wzory deklaracji obowiązujące od 01.07.2019 r.)

Wymiar podatku od nieruchomości - osoby prawne (Wzory deklaracji obowiązujące od 01.07.2019 r.)

Wymiar podatku rolnego-osoby prawne (Wzory deklaracji obowiązujące do 30.06.2019 r.)

Wymiar podatku rolnego i od nieruchomości dla osób fizycznych (Wzory informacji obowiązujące do 30.06.2019 r.)

Wymiar podatku od nieruchomości-osoby prawne (Wzory deklaracji obowiązujące do 30.06.2019 r.)

Wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od środków transportowych oraz o wysokości zaległości podatkowych

Wydanie zaświadczenia: o wielkości gospodarstwa rolnego, o nie zaleganiu w podatku od nieruchomości i rolnym

Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania i korekta deklaracji w podatku od środków transportowych

 

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia

Decyzja zezwalająca na wycinke drzew lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Dodatek mieszkaniowy

Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznwawnej za agresywną

Zeznania świadków o istnieniu gospodarstwa rolnego do zaliczenia okresu pracy w rolnictwie do stażu pracy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dofinansowanie zabiegów sterylizacji, kastracji i innych metod antykoncepcji psów i kotów

 

Gospodarka nieruchomościami

Sprzedaż gruntów komunalnych

Dzierżawa gruntów komunalnych

Najem lokali użytkowych

 

Działalność gospodarcza

Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy

Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG

Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG

 

Alkohole

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu  sprzedaży na imprezach odbywających się na otwartym powietrzu