Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 1,0 km/h
opady: 0,0 mm

XXX Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 25 października 2021 roku

Gręboszów, dnia 20.10.2021 r.

Znak: OA.0002.30.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz.1372/ zwołuję XXX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 25 października 2021 r./poniedziałek/ o godz. 1500w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2021 r. i z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 października 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  1. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027,
  3. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 – Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0015 – Żelichów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 508/1,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0015 – Żelichów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 508/2,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0015 – Żelichów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 509/1,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0015 – Żelichów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 509/2,
  9. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Gręboszów w 2021 roku przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Gręboszów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gręboszów.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów w 2021 roku przez Radnych Rady Gminy Gręboszów.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-)Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.Uwaga!

Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 25 października 2021 r. do godz. 12:00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby nie spełniające tego wymogu nie będą mogły brać udziału w  obradach Sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na posiedzenie

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.10.2021 r.

Gręboszów, dnia 20.10.2021 r. Znak: OA.0002.30.2021 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz.1372/ zwołuję XXX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 25 października 2021 r./poniedziałek/ o godz. 1500w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.   Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2021 r. i z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 października 2021 r. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027, ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 – Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0015 – Żelichów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 508/1, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0015 – Żelichów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 508/2, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0015 – Żelichów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 509/1, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0015 – Żelichów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 509/2, nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Gręboszów w 2021 roku przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Gręboszów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gręboszów. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów w 2021 roku przez Radnych Rady Gminy Gręboszów. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-)Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Uwaga! Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 25 października 2021 r. do godz. 12:00. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby nie spełniające tego wymogu nie będą mogły brać udziału w  obradach Sesji.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na posiedzenie     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.10.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe