Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 244/2021
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz Uchwałą Nr XXXI/271/2021Rady Gminy Gręboszów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3) na stronie internetowej www.greboszow.pl

§ 3. Realizację zadania powierzam Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2021 r.

Zarządzenie Nr 244/2021Wójta Gminy Gręboszów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz Uchwałą Nr XXXI/271/2021Rady Gminy Gręboszów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). § 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3) na stronie internetowej www.greboszow.pl § 3. Realizację zadania powierzam Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WójtKrzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik wzór oferty.doc Pobierz plik wzór oferty.PDF Pobierz plik Zarządzenie.244.2021.2021-12-13.docx Pobierz plik Zarządzenie.244.2021.2021-12-13.pdf         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe