Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 10,3 km/h
opady: 0,0 mm

XXXIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 30 grudnia 2021 roku

Gręboszów, dnia 22.12.2021 r.

Znak: OA.0002.33.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 900. Obrady odbywać się będą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2022.
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2022,
  2. przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2022,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2022.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 -2028:
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  2. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2020-2026”,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2022-2024,
  3. ustalenia Regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Gręboszów,
  4. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  5. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2022 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na posiedzenie

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzanie: Marcin Janowiec 22.12.2021 r.

Gręboszów, dnia 22.12.2021 r. Znak: OA.0002.33.2021 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 900. Obrady odbywać się będą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 grudnia 2021 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2022. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2022, przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2022, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2022. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 -2028: przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2020-2026”, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2022-2024, ustalenia Regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Gręboszów, przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2022 rok, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2022 rok. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na posiedzenie       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzanie: Marcin Janowiec 22.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe