Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 4,4 km/h
opady: 0,0 mm

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Flaga i Godlo Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 1/2022 na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przyznana dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania własnego Gminy Gręboszów w 2022 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 94 030,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacuje się na kwotę 117 538,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 00/100).

 

 

 

 

Opracowanie: GOPS

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.01.2022 r.

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 1/2022 na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Przyznana dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania własnego Gminy Gręboszów w 2022 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 94 030,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych 00/100). Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacuje się na kwotę 117 538,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 00/100).         Opracowanie: GOPS Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.01.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe