Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO WŁASNOŚĆ GMINY GRĘBOSZÓW

1. Działka nr 161 w miejscowości Bieniaszowice:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 161, o powierzchni 0,07 ha, położonej obręb 0002 - Bieniaszowice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00044234/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2150,00 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt  złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium: Wadium w wysokości 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 161 obręb Bieniaszowice, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 30,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 8:40 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

2. Działka nr 313 w miejscowości Borusowa:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 313, o powierzchni 0,21 ha, położonej obręb 0004 - Borusowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047792/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset  złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium: Wadium w wysokości 1 900,00  zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 313 obręb Borusowa, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 100,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 9:20 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

3. Działka nr 321 w miejscowości Borusowa:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 321, o powierzchni 0,15 ha, położonej obręb 0004- Borusowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047792/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 760,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium: Wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 321 obręb Borusowa, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 80,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 08 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

4. Działka nr 496/3 w miejscowości Borusowa:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 496/3, o powierzchni 0,04 ha, położonej obręb 0004 - Borsuowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047792/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 480,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium: Wadium w wysokości 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 3 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 496/3 obręb Borusowa, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 20,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 08 lutego  godzinie 10:20 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej).

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

5. Działka nr 566 w miejscowości Borusowa:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 566, o powierzchni 0,11 ha, położonej obręb 0004 - Borusowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047792/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium: Wadium w wysokości 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 566 obręb Borusowa, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 40,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 08 lutego 2022  r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

6. Działka nr 451/2 w miejscowości Hubenice:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 451/2, o powierzchni 0,04 ha, położonej obręb 0005 - Hubenice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047794/4 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium: Wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 451/2 obręb Hubenice, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 20,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 11:40 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

7. Działka nr 75 miejscowości Lubiczko

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 75, o powierzchni 0,05 ha, położonej obręb 0008 - Lubiczko, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00044239/5 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium: Wadium w wysokości 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 75 obręb Lubiczko, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 40,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 08 lutego 2022 r. o godzinie 12:20 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia).

Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.

Skutki uchylenia się do zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Gręboszów przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej następujące

dokumenty:

·dowód wpłaty wadium,

·dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo,

·podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim podczas przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, na stronie internetowej BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości położenia nieruchomości.

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem /14/ 6416002 wew. 23.

  Wójt
Krzysztof Gil

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.01.2022 r.

1. Działka nr 161 w miejscowości Bieniaszowice: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 161, o powierzchni 0,07 ha, położonej obręb 0002 - Bieniaszowice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00044234/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2150,00 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt  złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium: Wadium w wysokości 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 161 obręb Bieniaszowice, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 30,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 8:40 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.   2. Działka nr 313 w miejscowości Borusowa: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 313, o powierzchni 0,21 ha, położonej obręb 0004 - Borusowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047792/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset  złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium: Wadium w wysokości 1 900,00  zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 313 obręb Borusowa, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 100,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 9:20 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.   3. Działka nr 321 w miejscowości Borusowa: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 321, o powierzchni 0,15 ha, położonej obręb 0004- Borusowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047792/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 760,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium: Wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 321 obręb Borusowa, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 80,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 08 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.   4. Działka nr 496/3 w miejscowości Borusowa: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 496/3, o powierzchni 0,04 ha, położonej obręb 0004 - Borsuowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047792/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 480,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium: Wadium w wysokości 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 3 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 496/3 obręb Borusowa, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 20,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 08 lutego  godzinie 10:20 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej). Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.   5. Działka nr 566 w miejscowości Borusowa: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 566, o powierzchni 0,11 ha, położonej obręb 0004 - Borusowa, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047792/0 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium: Wadium w wysokości 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 566 obręb Borusowa, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 40,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 08 lutego 2022  r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.   6. Działka nr 451/2 w miejscowości Hubenice: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 451/2, o powierzchni 0,04 ha, położonej obręb 0005 - Hubenice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00047794/4 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium: Wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 451/2 obręb Hubenice, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 20,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 11:40 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań.   7. Działka nr 75 miejscowości Lubiczko Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 75, o powierzchni 0,05 ha, położonej obręb 0008 - Lubiczko, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, dla której prowadzi Księgę Wieczystą Nr TR1D/00044239/5 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium: Wadium w wysokości 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100) oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział Gręboszów. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Termin wniesienia wadium upływa z dniem 03 lutego 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: "Imię i nazwisko- wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr 75 obręb Lubiczko, gmina Gręboszów”. Wadium wygrywającego uczestnika przetargu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że najniższe postąpienie wynosi 40,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów w dniu 08 lutego 2022 r. o godzinie 12:20 w pokoju nr 1 na parterze (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia). Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość wolna od zobowiązań. Skutki uchylenia się do zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójtowi Gminy Gręboszów przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej następujące dokumenty: ·dowód wpłaty wadium, ·dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo, ·podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim podczas przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, na stronie internetowej BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości położenia nieruchomości. Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem /14/ 6416002 wew. 23.   WójtKrzysztof Gil     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.01.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe