Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
poniedziałek
27 czerwca
temperatura: 21°C
wiatr: 14,2 km/h
opady: 0,0 mm

XXXIV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 07 lutego 2022 roku

   Gręboszów, dnia 02.02.2022 r.

Znak:OA.0002.34.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.,poz.2095 z późn. zm.), zwołuję XXXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 grudnia 2021 r. i z XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Gręboszowie,
  3. zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  4. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  5. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Gręboszów oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
  6. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.02.2022 r.

   Gręboszów, dnia 02.02.2022 r. Znak:OA.0002.34.2022 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.,poz.2095 z późn. zm.), zwołuję XXXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 grudnia 2021 r. i z XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2022 rok, powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Gręboszowie, zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Gręboszów oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.02.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe