Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

XXXV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 28 lutego 2022 roku

Gręboszów, dnia 23.02.2022 r.

Znak:OA.0002.35.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.,poz.2095 z późn. zm.), zwołuję XXXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r.(poniedziałek) o godz. 13 00. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 lutego 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów,
  • zmiany uchwały Nr XXXIV/299/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gręboszów,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Gręboszów 140 w trybie przetargowym.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

 

Materiały na posiedzenie: https://greboszow.esesja.pl/posiedzenie/03a97859-4aac-4

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Karol Mikos 23.02.2022 r.

Gręboszów, dnia 23.02.2022 r. Znak:OA.0002.35.2022 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.,poz.2095 z późn. zm.), zwołuję XXXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r.(poniedziałek) o godz. 13 00. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 lutego 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów, zmiany uchwały Nr XXXIV/299/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gręboszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gręboszów, wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Gręboszów 140 w trybie przetargowym. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio   Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy   Materiały na posiedzenie: https://greboszow.esesja.pl/posiedzenie/03a97859-4aac-4     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Karol Mikos 23.02.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe