Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Strategia Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2030

W dniu 1 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Krzysztofa Gila – Wójta Gminy, a Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. w Tarnowie reprezentowaną przez Stanisława Lisa – CEO, Dyrektora Generalnego, została podpisana umowa na opracowanie w dwóch etapach „Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2030”, przy czym w pierwszym etapie poprzedzi ją „Diagnoza Społeczna, Gospodarcza i Przestrzenna dla Gminy Gręboszów”.

Strategia zostanie opracowana zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującego w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności ze strategicznymi dokumentami lokalnymi wyższego rzędu, a w szczególności ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw, a także ustawą z dnia 16 października 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz przeprowadzona będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym prognozie oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez właściwe organy o konieczności jej sporządzenia.

Ważnym elementem w trakcie opracowywania strategii będą konsultacje społeczne w czasie których zostaną zebrane opinie i uwagi mieszkańców gminy. Przedstawiony harmonogram prac zespołu projektowego przewiduje przyjęcie przez Radę Gminy w drodze uchwały „Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2030”, pod koniec III kw. br.

O prowadzonych badaniach ankietowych oraz organizowanych konsultacjach społecznych, Wójt Gminy Gręboszów będzie informował na bieżąco, na stronie BIP gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Strategia Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2030

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 01.03.2022 r.

W dniu 1 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Krzysztofa Gila – Wójta Gminy, a Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. w Tarnowie reprezentowaną przez Stanisława Lisa – CEO, Dyrektora Generalnego, została podpisana umowa na opracowanie w dwóch etapach „Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2030”, przy czym w pierwszym etapie poprzedzi ją „Diagnoza Społeczna, Gospodarcza i Przestrzenna dla Gminy Gręboszów”. Strategia zostanie opracowana zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującego w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności ze strategicznymi dokumentami lokalnymi wyższego rzędu, a w szczególności ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw, a także ustawą z dnia 16 października 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz przeprowadzona będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym prognozie oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez właściwe organy o konieczności jej sporządzenia. Ważnym elementem w trakcie opracowywania strategii będą konsultacje społeczne w czasie których zostaną zebrane opinie i uwagi mieszkańców gminy. Przedstawiony harmonogram prac zespołu projektowego przewiduje przyjęcie przez Radę Gminy w drodze uchwały „Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2030”, pod koniec III kw. br. O prowadzonych badaniach ankietowych oraz organizowanych konsultacjach społecznych, Wójt Gminy Gręboszów będzie informował na bieżąco, na stronie BIP gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.     Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 01.03.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe