Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

XLII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2023 Zwołana na 2 listopada 2022 roku

Znak:OA.0002.42.2022

Gręboszów, dnia 26.10.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 2 listopada 2022 r. (środa) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 września 2022 r. i XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 października 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  3. zmiany uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gręboszów.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Gręboszów w 2022 roku przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Gręboszów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gręboszów.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów w 2022 roku przez Radnych Rady Gminy Gręboszów.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

/pismo podpisane elektronicznie/

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uwaga!

Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie Radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 31 października 2022 r. do godz. 12:00.

Znak:OA.0002.42.2022 Gręboszów, dnia 26.10.2022 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 2 listopada 2022 r. (środa) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 września 2022 r. i XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 października 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, zmiany uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Gręboszów w 2022 roku przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Gręboszów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gręboszów. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów w 2022 roku przez Radnych Rady Gminy Gręboszów. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio /pismo podpisane elektronicznie/ Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Uwaga! Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie Radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 31 października 2022 r. do godz. 12:00.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe