Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

XLIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2023 Zwołana na 28 listopada 2022 roku

Znak:OA.0002.43.2022

Gręboszów, dnia 23.11.2022 r

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079 i 1561) zwołuję XLIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 listopada 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023,
  4. ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023,
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023,
  6. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  7. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok,
  8. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na sesje

Znak:OA.0002.43.2022 Gręboszów, dnia 23.11.2022 r ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079 i 1561) zwołuję XLIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 listopada 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023, ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023, obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2023, zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na sesje
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe