Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023

Zarządzenie Nr 22/2023
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 1265) oraz art. 7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z pkt VI załącznika do zarządzenia Nr 350/2022 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku, zarządzam, co następuje:

§1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Gil

 

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 23.01.2023 r.

Zarządzenie Nr 22/2023Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 1265) oraz art. 7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z pkt VI załącznika do zarządzenia Nr 350/2022 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku, zarządzam, co następuje: §1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. §2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów. §3. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WójtKrzysztof Gil     Wprowadzenie: Karol Mikos 23.01.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe