Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -2°C
wiatr: 17,5 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Nr 117/2023
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz uchwałą Nr LXIII/359/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem, stanowi załącznik do zarządzenia.

4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3) na stronie internetowej www.greboszow.pl

§ 3. Realizację zadania powierzam Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Krzysztof Gil

Załącznik do zarządzenia Nr 117/2023
Wójta Gminy Gręboszów
z dnia 7 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

I.  CELE I RODZAJ ZADANIA.

 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in. poprzez:

  1. organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,
  2. organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  3. organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów, np. o Puchar Wójta,
  4. prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób,
  5. udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,
  6. prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.

Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.
 3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:
  1. koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,
  2. koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,
  3. koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,
  4. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),
  5. koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody i treningi,
  6. koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),
  7. inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,
  8. koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,
  9. koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:
  1. zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,
  2. nabycie gruntów,
  3. prace remontowo-budowlane,
  4. zadania inwestycyjne,
  5. działalność gospodarczą i polityczną,
  6. kary za niesportowe zachowanie.
 5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

 1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Dotowani są zobowiązani:
  1. przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,
  2. posiadania odrębnego rachunku bankowego,
  3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  4. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 21 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, jeżeli nie nastąpiło ich zwiększenie o więcej niż 20 %.
 5. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2023 roku do godz. 900 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Przyjmuje się następujące kryteria formalne przy ocenie złożonych ofert:
  1. oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2. oferta złożona w sposób zgodny z ogłoszeniem,
  3. oferta złożona na właściwym formularzu,
  4. oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,
  5. oferta złożona przez podmiot uprawniony, który zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji, prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem,
  6. oferta podpisana przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z zapisami KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
  7. oferent złożył do konkursu 1 ofertę,
  8. wnioskowana kwota dotacji nie przekracza kwoty określonej w konkursie.
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  Kryteria oceny

  Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

  1) możliwości techniczne i organizacyjne oferenta zapewniające właściwą realizację zadania (baza lokalowa, sprzętowa)

  0-3 pkt

  2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania (kompetencje osób zaangażowanych w realizacje oferty – wykształcenie, uprawnienia, praktyka)

  0-2 pkt

  3) świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków

  0-2 pkt

  4) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o zbliżonym charakterze

  0-2 pkt

  Proponowana jakość wykonania zadania

  1) celowość realizacji zadania (wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców)

  0-3 pkt

  2) efekty i rezultaty proponowanych działań

  0-3 pkt

  3) zasięg i obszar działania przedstawionej oferty – zadanie, które skierowane jest do mieszkańców:

  a) tylko jednego sołectwa

  b) całej gminy

   

   

  0 pkt

  1 pkt

  4) liczba/częstotliwość form działania:

  a) działanie/wydarzenie jednorazowe

  b) cykliczność działań

   

  0 pkt

  2 pkt

  Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

  1) przedstawione w kosztorysie koszty są zasadne tj. mają bezpośredni związek z realizacją zadania publicznego i są niezbędne do jego realizacji

  0-2 pkt

  2) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie zawiera błędów rachunkowych

  0-1 pkt

  Udział wkładu własnego oferenta w stosunku do całości budżetu zadania

  1) wartość wkładu własnego oferenta (finansowego i/lub osobowego) w stosunku do całości budżetu zadania wynosi:

  a) od 1 do 25 %

  b) powyżej 25 % jednak nie więcej niż 55 %

  c) powyżej 55 %

   

   

   

  1 pkt

  2 pkt

  3 pkt

  W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – Komisja uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych

  1) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków

  0-2 pkt

 4. Na etapie oceny merytorycznej oferty komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień treści oferty, z zastrzeżeniem, że złożone wyjaśnienia nie mogą skutkować zmianą oferty.
 5. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl.
 7. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.
 8. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Wójt Gminy Gręboszów może odmówić przyznania dotacji bez podania przyczyny.
 10. Do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 11. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 12. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje zadania.
 13. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wójta Gminy Gręboszów, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Wójta Gminy Gręboszów i po podpisaniu aneksu do umowy.
 14. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2021 – 2022.

 1. W 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast w 2022 roku przekazano kwotę 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane były przez:
  1. Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa,
  2. Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy,
  3. Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie,
  4. Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będą przetwarzane przez Gminę Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 2. Obowiązek podania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/-ów, jak i osób upoważnionych do składania wyjaśnień wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie o przetwarzaniu ich danych osobowych tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu z Gminą Gręboszów, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.

 

Wójt

Krzysztof Gil

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Karol Mikos 07.06.2023 r.

Zarządzenie Nr 117/2023Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz uchwałą Nr LXIII/359/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem, stanowi załącznik do zarządzenia. 4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). § 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3) na stronie internetowej www.greboszow.pl § 3. Realizację zadania powierzam Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Wójt Krzysztof Gil Załącznik do zarządzenia Nr 117/2023Wójta Gminy Gręboszówz dnia 7 czerwca 2023 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. I.  CELE I RODZAJ ZADANIA. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Rodzaj zadania: Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in. poprzez: organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów, organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów, np. o Puchar Wójta, prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób, udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu. II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach, koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe), koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody i treningi, koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP, koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa, nabycie gruntów, prace remontowo-budowlane, zadania inwestycyjne, działalność gospodarczą i polityczną, kary za niesportowe zachowanie. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy. IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Dotowani są zobowiązani: przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie, posiadania odrębnego rachunku bankowego, wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 21 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, jeżeli nie nastąpiło ich zwiększenie o więcej niż 20 %. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. V. TERMIN SKŁADANIA OFERT. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2023 roku do godz. 900 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania. Przyjmuje się następujące kryteria formalne przy ocenie złożonych ofert: oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, oferta złożona w sposób zgodny z ogłoszeniem, oferta złożona na właściwym formularzu, oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza, oferta złożona przez podmiot uprawniony, który zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji, prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem, oferta podpisana przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z zapisami KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, oferent złożył do konkursu 1 ofertę, wnioskowana kwota dotacji nie przekracza kwoty określonej w konkursie. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów: Kryteria oceny Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 1) możliwości techniczne i organizacyjne oferenta zapewniające właściwą realizację zadania (baza lokalowa, sprzętowa) 0-3 pkt 2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania (kompetencje osób zaangażowanych w realizacje oferty – wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-2 pkt 3) świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków 0-2 pkt 4) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o zbliżonym charakterze 0-2 pkt Proponowana jakość wykonania zadania 1) celowość realizacji zadania (wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców) 0-3 pkt 2) efekty i rezultaty proponowanych działań 0-3 pkt 3) zasięg i obszar działania przedstawionej oferty – zadanie, które skierowane jest do mieszkańców: a) tylko jednego sołectwa b) całej gminy     0 pkt 1 pkt 4) liczba/częstotliwość form działania: a) działanie/wydarzenie jednorazowe b) cykliczność działań   0 pkt 2 pkt Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 1) przedstawione w kosztorysie koszty są zasadne tj. mają bezpośredni związek z realizacją zadania publicznego i są niezbędne do jego realizacji 0-2 pkt 2) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie zawiera błędów rachunkowych 0-1 pkt Udział wkładu własnego oferenta w stosunku do całości budżetu zadania 1) wartość wkładu własnego oferenta (finansowego i/lub osobowego) w stosunku do całości budżetu zadania wynosi: a) od 1 do 25 % b) powyżej 25 % jednak nie więcej niż 55 % c) powyżej 55 %       1 pkt 2 pkt 3 pkt W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – Komisja uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych 1) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków 0-2 pkt Na etapie oceny merytorycznej oferty komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień treści oferty, z zastrzeżeniem, że złożone wyjaśnienia nie mogą skutkować zmianą oferty. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. Wójt Gminy Gręboszów może odmówić przyznania dotacji bez podania przyczyny. Do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje zadania. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wójta Gminy Gręboszów, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Wójta Gminy Gręboszów i po podpisaniu aneksu do umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2021 – 2022. W 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast w 2022 roku przekazano kwotę 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane były przez: Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa, Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy, Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie, Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska. VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będą przetwarzane przez Gminę Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Obowiązek podania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/-ów, jak i osób upoważnionych do składania wyjaśnień wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie o przetwarzaniu ich danych osobowych tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu z Gminą Gręboszów, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.   Wójt Krzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik wzor_oferty.doc Pobierz plik wzor_oferty.pdf Pobierz plik Zarządzenie.117.2023.2023-06-07.pdf   Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Karol Mikos 07.06.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe