Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura:
wiatr:
opady:

LIV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 23 października 2023 roku

Gręboszów, dnia 18.10.2023 r.

Znak: OA.0002.54.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), zwołuję LIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 września 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
   2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 – 2028,
   3. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0011 - Wola Gręboszowska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 385/4,
   4. szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
   5. ustalenia zasad sprawienia pochówku oraz określenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pochówku przez Gminę Gręboszów.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Gręboszów w 2023 roku przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Gręboszów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gręboszów.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów w 2023 roku przez Radnych Rady Gminy Gręboszów.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

/pismo podpisane elektronicznie/

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Gręboszów, dnia 18.10.2023 r. Znak: OA.0002.54.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), zwołuję LIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 września 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 – 2028, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0011 - Wola Gręboszowska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 385/4, szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, ustalenia zasad sprawienia pochówku oraz określenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pochówku przez Gminę Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Gręboszów w 2023 roku przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Gręboszów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gręboszów. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów w 2023 roku przez Radnych Rady Gminy Gręboszów. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio /pismo podpisane elektronicznie/ Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe