Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 10,4 km/h
opady: 0,0 mm

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI

ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW

 

 

 

 

Gręboszów, kwiecień 2019 r.

 

 

Spis Treści

 

1. Wstęp
2. Zagadnienia ogólne
3. Cel i założenia analizy
4. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami
5. Opis prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi
6. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
7. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
8. Koszty poniesione  w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
9. Liczba mieszkańców
10. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
11. Poziomy recyklingu
12. Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy
13. Koszty funkcjonowania systemu

 

 

 

1. WSTĘP

            Gmina Gręboszów jest gminą wiejską położoną w Kotlinie Sandomierskiej w Województwie Małopolskim na Powiślu Dąbrowskim, przy ujściu Dunajca do Wisły.

Powierzchnia gminy Gręboszów wynosi 48,63 km². Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. - 3 334 osób.

 

2. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Wprowadzenie 01 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości życia. Teraz każdy właściciel nieruchomości płaci nie tyle za odbiór i składowanie śmieci ile za odbiór i ich właściwe przetworzenie w Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych spełniających rygorystyczne normy. Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne z mocy ustawy obciążony jest tzw. ”opłatą śmieciową”, dzięki czemu wywożenie odpadów do lasów i przydrożnych rowów ma stać się nieopłacalne.

 

3. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY

Głównym celem sporządzonej analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przede wszystkim w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy Gręboszów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Sporządzona analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gręboszów od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Podstawą prawną sporządzenia analizy jest art.3 ust.2 pkt.10, oraz art.9 tb ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U z 2018 r.
poz.1454 z późn.zm.) gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy.

 

4. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

Podczas opracowania analizy wykorzystano następujące dokumenty:

Ustawy:

♦ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.)

♦ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz.992 z późn. zm.)

 

Rozporządzenia:

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2014 r. poz.1923)

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia  2017 r. w sprawie  poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania  masy tych odpadów (Dz. U z 2017 r. poz. 2412)

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2167)

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2017 r. poz.19)

 

Akty prawa miejscowego:

♦ Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

♦ Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

♦ Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo- darowania tych odpadów.

♦ Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów.

♦ Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów.

♦ Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego

♦ Uchwała Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 31 marca 2017 r. poz. 2264, zmieniona uchwałą Nr XXXVI/543/17 Sejmiku Woj. Małopolskiego z 29 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 3893)

 

5. Opis prowadzonej gospodarki odpadami

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład  są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, nadzór, unieszkodliwianie odpadów i obrót odpadami.

Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów do 30 czerwca 2018 r. realizowany był przez Firmę FBSERWIS KARPATIA Sp. z.o.o ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 29 maja 2018 r. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów Firma FBSERWIS KARPATIA Sp. z.o.o ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów została ponownie wybrana.

W dniu 27czerwca 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą tj.  Firmą FBSERWIS KARPATIA Sp. z.o.o ul. Odległa 8,33-100 Tarnów na zadanie pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów” na okres od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Mieszkańcy gminy posiadają pojemniki na zmieszane odpady komunalne i worki na odpady segregowane dostarczone przez Firmę FB SERWIS KARPATIA ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów.


W gminie Gręboszów odpady komunalne odbierane są w systemie  workowym oraz w systemie pojemnikowym. W systemie pojemnikowym odbierane są odpady komunalne zmieszane.

W 2018 r. w naszej gminie prowadzona była zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów:

a) kolor zielony - opakowania szklane,

b) kolor niebieski - opakowania papierowe

c) kolor żółty - opakowania plastikowe i metale

d) kolor brązowy - odpady biodegradowalne i zielone,

e) czarny kolor - popiół

Popiół paleniskowy, nie zanieczyszczony innymi odpadami traktowany jest jako odpad selektywnie zbierany i wystawiany przed posesje w dniu wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów.

Z posesji zamieszkałych odpady komunalne segregowane i niesegregowane (zmieszane) odbierane są jeden raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane są po ich wystawieniu przed posesje dwa razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów przekazywanym przez Firmę odbierającą odpady komunalne.

Odbiór w/w odpadów odbywa się dwa razy w roku w okresie wiosennym oraz jesiennym.

W 2018 r. zostały przeprowadzone „Roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie”. Prace remontowe zakończono w październiku 2018 r. Po remoncie PSZOK, który mieści się w bazie magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni w Gręboszowie odbierane są odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.) żarówki wszelkiego rodzaju, tusze do drukarek i tonery, zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp. odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.), zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale, drewno, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych, odpady poremontowe i budowlane.


PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie tel. 14 6416002 w. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia pokój nr 1.

Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast dostawa odbywa się na własny koszt.

 

6. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO - BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Jako przetwarzanie odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno- biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach).

Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania  odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zgodnie z obowiązującą zasadą bliskości z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakazuje się aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, były przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi na którym zostały wytworzone.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, którego wykonanie ogłoszone jest Uchwałą Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” Gmina Gręboszów znajduje się na terenie Regionu Małopolskiego, który tworzą m. in. gminy Województwa Małopolskiego.

Dla Regionu Małopolskiego określa się instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

Instalacje regionalne:

– Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów,

– Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Komunalna 29, 33-100 Tarnów,

 

Do w/w instalacji trafiają odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gręboszów zmieszane odpady komunalne.

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn to:

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Czysta, 33-101 Tarnów.

 

7. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2018 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Gręboszów pn.”Roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie”.

Wykonawcą robót budowlanych tego zadania był Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Na roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Gręboszowie wydatkowano kwotę 772 692,27 zł.


Gmina Gręboszów na ten cel uzyskała pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
w wysokości: 658 615,02 zł.

 

8. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKUZ ODBIERANIEM, ODZYSKIEM,

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gręboszów pokrywane były ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości.

Łącznie na realizację zadania tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w 2018 r. wydatkowano kwotę 175 350,68 zł.

 

9. LICZBA MIESZKAŃCÓW

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. - 3 334 osób,

Systemem odbioru odpadów komunalnych w gminie Gręboszów objęto nieruchomości zamieszkałe – 2241 osób, różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych a liczbą osób zameldowanych na terenie gminy Gręboszów wynika nadal między innymi z faktu, iż wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje też wśród osób pracujących zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy jak również znaczna liczba osób mieszka  poza granicami kraju i nadal są zameldowani.

Na dzień 31.12.2018 r. złożono 743 deklaracje, z tego 77 deklaracji z nieselektywnym odbiorem odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Gręboszów przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (tj. z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Gręboszów– wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz na stronie internetowej gminy https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1685147

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, ogródki działkowe.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi w UG (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.).

W gminie Gręboszów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jest od gospodarstwa domowego.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalone są w następujących wysokościach
i obowiązują nadal:

1. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 osobę:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 11 zł.

b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 26 zł.

2. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 2 osoby:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 19 zł.

b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 30 zł.

3. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 3 lub więcej osób:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 25 zł.

b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 35 zł.

Powyższe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wnosi się za każdy miesiąc, płatne za okres dwóch miesięcy.

Segregowanie odpadów przynosi nam wymierne korzyści w postaci niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pamiętajmy, że segregując odpady komunalne chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów zalegających na wysypisku śmieci.

 

Przypominamy zasady segregacji odpadów komunalnych:

                        Worki koloru niebieskiego:

Papier m.in.:

Tu wrzucamy (przykładowo)

 • opakowania z papieru lub tektury;
 • gazety i czasopisma;
 • katalogi, prospekty, foldery;
 • papier szkolny i biurowy;
 • książki i zeszyty;
 • torebki papierowe;
 • papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.

Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:

 • papier tłusty i zabrudzony, papier powlekany folią i kalka,
 • kartony po mleku i napojach, sokach;
 • pieluchy jednorazowe i podpaski;
 • pampersy i podkładki;
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapety;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

                                    Worki koloru żółtego:

Tworzywa sztuczne i metale m.in.:

Tu wrzucamy (przykładowo)

 • Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach
  do mycia naczyń itp.);
 • opakowania po produktach spożywczych;
 • plastikowe zakrętki;
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; 
 • puszki po napojach, sokach;
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
 • złom żelazny i metale kolorowe;
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
 • folia aluminiowa;
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Przed wyrzuceniem śmieci do worka należy zgnieść opakowania - w ten sposób zajmą mniej miejsca i zmieści się ich więcej.

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali następujących odpadów:

 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne
  (w tym niebezpieczne)
 • części samochodowe

 

                                     Worki koloru zielonego:

Szkło m.in.:

Tu wrzucamy (przykładowo)

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:

 • szkło stołowe – żaroodporne;
 • ceramika, doniczki;
 • znicze z zawartością wosku;
 • żarówki i świetlówki;
 • szkło kryształowe;
 • reflektory;
 • nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
 • termometry i strzykawki;
 • monitory i lampy telewizyjne;
 • szyby okienne i zbrojone;
 • szyby samochodowe;
 • lustra i witraże;
 • fajans i porcelana
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

                                        Worki koloru brązowego:

Odpady ulegające biodegradacji m.in.:

Tu wrzucamy (przykładowo)

 • gałęzie drzew i krzewów;
 • liście, kwiaty balkonowe i ogrodowe i skoszoną trawę;
 • trociny i korę drzew;

Odpady biodegradowalne mogą być też składowane na przydomowych kompostownikach.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „bio” następujących odpadów:

 • resztki jedzenia,
 • kości zwierząt,
 • drewno impregnowane,
 • płyty wiórowe,
 • leki,
 • odchody zwierząt,
 • popiół z węgla kamiennego,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

                                        Worki koloru czarnego:

Tu wrzucamy:

 • tylko popiół paleniskowy ze spalania paliw stałych w piecach do ogrzewania budynków mieszkalnych, nie zanieczyszczony innymi odpadami. Popiół należy traktować jako odpad selektywnie zbierany.

Segregowanie odpadów przynosi nam również wymierne korzyści w postaci niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W pojemnikach (kontenerach) umieszczamy odpady zmieszane, czyli takie, których nie można  wrzucić do  odpadów segregowanych:


Tu wrzucamy (przykładowo):

 • zużyte środki  higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
 •  zużytą odzież i obuwie,
 • wilgotny i zabrudzony papier, papier termiczny, papier powlekany folią, zatłuszczoną
  folię, tapety,
 • odpady kuchenne,
 • gumę,
 • styropian opakowaniowy,
 • worki od odkurzacza,
 • pędzle, pisaki i długopisy,
 • golarki,
 • porcelanę, fajans, ceramikę, naczynia żaroodporne, bombki choinkowe,
 •  zapalniczki,

 

Tu  nie wrzucamy (przykładowo):

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii, akumulatorów,
 • leków, termometrów rtęciowych,
 • chemikaliów,
 • zużytych opon,
 • odpadów zielonych,
 • odpadów rozbiórkowych i budowlanych, 

            odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań  wielomateriałowych
            i papieru,

 

 

 Nie spalajmy również odpadów !

Pamiętajmy, że spalanie odpadów w domu, szkodzi naszemu zdrowiu !

 i zdrowiu młodego pokolenia !!!

 

 

 10. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY

Ilośćodpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Gręboszów w 2018 r. wg przesłanych sprawozdań od Firm wynosiła:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne    kod 20 03 01 - 233,78 Mg

Opakowania ze szkła kod 15 01 07 - 29,18 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 - 38,70 Mg

Opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 - 7,45 Mg

Opakowania z metali kod 15 01 04 - 0,150 Mg

Zużyte opony kod 16 01 03 - 2,960 Mg

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 kod 20 01 32 - 0,123 Mg

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne kod 20 01 36 - 0,830 Mg i 20 01 23 - 0,110 Mg

Inne nie wymienione frakcje zbierane kod 20 01 99 - 0,580 Mg
w sposób selektywny

Odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01 - 3,080 Mg

Inne odpady nieulegające biodegradacji kod 20 02 03 - 1,000 Mg

Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 - 20,960 Mg

Popiół kod 20 03 99 - 25,080 Mg

 

11. POZIOMY RECYKLINGU

Jednym z podstawowych celów wprowadzonego w 2013 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2016r. poz. 2167)
w sprawie poziomów, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych do dnia 31 grudnia 2020 r. gminy powinny osiągnąć:

 • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
 • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego Rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: 

 


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Gręboszów

38

34,3

  54,5 

   25,5

   25,4

   24,9

    33

 

 

 

 

 

 


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez Gminę Gręboszów

0

100

100

100 

0

 

 

 

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15.12. 2017 r.(Dz. U z 2017 r. poz.2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego Rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012 r.

16 lipca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez Gminę Gręboszów

0

4,9

  0

 0

 0

 0

    7

 

 

 

Gmina Gręboszów jest gminą typowo rolniczą. Mieszkańcy są właścicielami posesji, na terenie których w znacznej większości sami zagospodarowują odpady zielone i odpady biodegradowalne
w przydomowych kompostownikach, do wytwarzania kompostu, uprawy roślin jak też do karmienia zwierząt gospodarskich, drobiu.

 

 1. 12. ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

– ścieki bytowe 2 141,60 m³

– ścieki przemysłowe 514,10 m³

 

Przedstawione dane wynikają z przedstawionych sprawozdań Podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadających zezwolenie na terenie gminy Gręboszów. W gminie Gręboszów takie pozwolenia posiadają:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Gręboszów 147, 33-260 Gręboszów,

Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice,
WC SERWIS Sp. z o.o Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,

 

13. KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 186 019,92 zł

 

Zaległości na dzień   31.12.2018 r. 19 901,01 zł

 

 Nadpłaty na dzień   31.12.2018 r. 786,00 zł

 

Należność z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 205 134,93 zł

za okres od 01.01 2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Kwotę wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
186 019,92 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów oraz obsługę administracyjną systemu w tym:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gręboszów - 175 350,68 zł

b) koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia pracownika związanego z obsługą systemu, szkolenia,

zakup materiałów biurowych, zakup licencji, usługi informatyczne i inne opłaty - 49 430,76 zł.

 

Łącznie na realizację zadania w 2018 roku wydatkowano kwotę - 224 781,44 zł.

W 2018 r. wysłano 49 upomnień dla mieszkańców gminy na kwotę 6 464,93 zł. Wobec podatników prowadzone było też postępowanie egzekucyjne - wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę
4 607,12 zł.

W analizowanym roku gmina osiągnęła wymagane przepisami ustawy poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

 

 

Sporz. Danuta Dudek

29.04.2019

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.04.2019 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW         Gręboszów, kwiecień 2019 r.     Spis Treści   1. Wstęp2. Zagadnienia ogólne3. Cel i założenia analizy4. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami5. Opis prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi6. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania7. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 8. Koszty poniesione  w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych9. Liczba mieszkańców 10. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 11. Poziomy recyklingu 12. Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy 13. Koszty funkcjonowania systemu       1. WSTĘP             Gmina Gręboszów jest gminą wiejską położoną w Kotlinie Sandomierskiej w Województwie Małopolskim na Powiślu Dąbrowskim, przy ujściu Dunajca do Wisły. Powierzchnia gminy Gręboszów wynosi 48,63 km². Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. - 3 334 osób.   2. ZAGADNIENIA OGÓLNE Wprowadzenie 01 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości życia. Teraz każdy właściciel nieruchomości płaci nie tyle za odbiór i składowanie śmieci ile za odbiór i ich właściwe przetworzenie w Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych spełniających rygorystyczne normy. Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne z mocy ustawy obciążony jest tzw. ”opłatą śmieciową”, dzięki czemu wywożenie odpadów do lasów i przydrożnych rowów ma stać się nieopłacalne.   3. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Głównym celem sporządzonej analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przede wszystkim w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy Gręboszów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Sporządzona analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gręboszów od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Podstawą prawną sporządzenia analizy jest art.3 ust.2 pkt.10, oraz art.9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz.1454 z późn.zm.) gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy.   4. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI Podczas opracowania analizy wykorzystano następujące dokumenty: Ustawy: ♦ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) ♦ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz.992 z późn. zm.)   Rozporządzenia: ♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2014 r. poz.1923) ♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia  2017 r. w sprawie  poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania  masy tych odpadów (Dz. U z 2017 r. poz. 2412) ♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2167) ♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2017 r. poz.19)   Akty prawa miejscowego: ♦ Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. ♦ Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ♦ Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo- darowania tych odpadów. ♦ Uchwała Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów. ♦ Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów. ♦ Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.   Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego ♦ Uchwała Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 31 marca 2017 r. poz. 2264, zmieniona uchwałą Nr XXXVI/543/17 Sejmiku Woj. Małopolskiego z 29 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 3893)   5. Opis prowadzonej gospodarki odpadami Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład  są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Gospodarowanie odpadami komunalnymi to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, nadzór, unieszkodliwianie odpadów i obrót odpadami. Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów do 30 czerwca 2018 r. realizowany był przez Firmę FBSERWIS KARPATIA Sp. z.o.o ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów. W wyniku przeprowadzonego w dniu 29 maja 2018 r. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów Firma FBSERWIS KARPATIA Sp. z.o.o ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów została ponownie wybrana. W dniu 27czerwca 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą tj.  Firmą FBSERWIS KARPATIA Sp. z.o.o ul. Odległa 8,33-100 Tarnów na zadanie pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów” na okres od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Mieszkańcy gminy posiadają pojemniki na zmieszane odpady komunalne i worki na odpady segregowane dostarczone przez Firmę FB SERWIS KARPATIA ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów. W gminie Gręboszów odpady komunalne odbierane są w systemie  workowym oraz w systemie pojemnikowym. W systemie pojemnikowym odbierane są odpady komunalne zmieszane. W 2018 r. w naszej gminie prowadzona była zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów: a) kolor zielony - opakowania szklane, b) kolor niebieski - opakowania papierowe c) kolor żółty - opakowania plastikowe i metale d) kolor brązowy - odpady biodegradowalne i zielone, e) czarny kolor - popiół Popiół paleniskowy, nie zanieczyszczony innymi odpadami traktowany jest jako odpad selektywnie zbierany i wystawiany przed posesje w dniu wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów. Z posesji zamieszkałych odpady komunalne segregowane i niesegregowane (zmieszane) odbierane są jeden raz w miesiącu. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane są po ich wystawieniu przed posesje dwa razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów przekazywanym przez Firmę odbierającą odpady komunalne. Odbiór w/w odpadów odbywa się dwa razy w roku w okresie wiosennym oraz jesiennym. W 2018 r. zostały przeprowadzone „Roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie”. Prace remontowe zakończono w październiku 2018 r. Po remoncie PSZOK, który mieści się w bazie magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni w Gręboszowie odbierane są odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.) żarówki wszelkiego rodzaju, tusze do drukarek i tonery, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp. odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.), zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale, drewno, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych, odpady poremontowe i budowlane. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie tel. 14 6416002 w. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia pokój nr 1. Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast dostawa odbywa się na własny koszt.   6. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO - BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA Jako przetwarzanie odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno- biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach). Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania  odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z obowiązującą zasadą bliskości z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakazuje się aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, były przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi na którym zostały wytworzone. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, którego wykonanie ogłoszone jest Uchwałą Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” Gmina Gręboszów znajduje się na terenie Regionu Małopolskiego, który tworzą m. in. gminy Województwa Małopolskiego. Dla Regionu Małopolskiego określa się instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych: Instalacje regionalne: – Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów, – Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Komunalna 29, 33-100 Tarnów,   Do w/w instalacji trafiają odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gręboszów zmieszane odpady komunalne. Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn to: Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Czysta, 33-101 Tarnów.   7. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Gręboszów pn.”Roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie”. Wykonawcą robót budowlanych tego zadania był Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Na roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie wydatkowano kwotę 772 692,27 zł. Gmina Gręboszów na ten cel uzyskała pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: 658 615,02 zł.   8. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKUZ ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gręboszów pokrywane były ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości. Łącznie na realizację zadania tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 r. wydatkowano kwotę 175 350,68 zł.   9. LICZBA MIESZKAŃCÓW Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. - 3 334 osób, Systemem odbioru odpadów komunalnych w gminie Gręboszów objęto nieruchomości zamieszkałe – 2241 osób, różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych a liczbą osób zameldowanych na terenie gminy Gręboszów wynika nadal między innymi z faktu, iż wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje też wśród osób pracujących zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy jak również znaczna liczba osób mieszka  poza granicami kraju i nadal są zameldowani. Na dzień 31.12.2018 r. złożono 743 deklaracje, z tego 77 deklaracji z nieselektywnym odbiorem odpadów komunalnych. W związku z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Gręboszów przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (tj. z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Gręboszów– wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz na stronie internetowej gminy https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1685147 Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, ogródki działkowe. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi w UG (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.). W gminie Gręboszów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jest od gospodarstwa domowego. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalone są w następujących wysokościach i obowiązują nadal: 1. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 osobę: a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 11 zł. b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 26 zł. 2. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 2 osoby: a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 19 zł. b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 30 zł. 3. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 3 lub więcej osób: a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 25 zł. b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 35 zł. Powyższe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wnosi się za każdy miesiąc, płatne za okres dwóch miesięcy. Segregowanie odpadów przynosi nam wymierne korzyści w postaci niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pamiętajmy, że segregując odpady komunalne chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów zalegających na wysypisku śmieci.   Przypominamy zasady segregacji odpadów komunalnych:                         Worki koloru niebieskiego: Papier m.in.: Tu wrzucamy (przykładowo):  opakowania z papieru lub tektury; gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę. Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów: papier tłusty i zabrudzony, papier powlekany folią i kalka, kartony po mleku i napojach, sokach; pieluchy jednorazowe i podpaski; pampersy i podkładki; worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapety; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).                                       Worki koloru żółtego: Tworzywa sztuczne i metale m.in.: Tu wrzucamy (przykładowo):  Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.); opakowania po produktach spożywczych; plastikowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;  puszki po napojach, sokach; puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom żelazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. Przed wyrzuceniem śmieci do worka należy zgnieść opakowania - w ten sposób zajmą mniej miejsca i zmieści się ich więcej. Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali następujących odpadów: strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne; odpady budowlane i rozbiórkowe; nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) części samochodowe                                        Worki koloru zielonego: Szkło m.in.: Tu wrzucamy (przykładowo):  butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach. Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów: szkło stołowe – żaroodporne; ceramika, doniczki; znicze z zawartością wosku; żarówki i świetlówki; szkło kryształowe; reflektory; nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach; termometry i strzykawki; monitory i lampy telewizyjne; szyby okienne i zbrojone; szyby samochodowe; lustra i witraże; fajans i porcelana inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.                                           Worki koloru brązowego: Odpady ulegające biodegradacji m.in.: Tu wrzucamy (przykładowo):  gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty balkonowe i ogrodowe i skoszoną trawę; trociny i korę drzew; Odpady biodegradowalne mogą być też składowane na przydomowych kompostownikach. Nie powinno się wrzucać do odpadów „bio” następujących odpadów: resztki jedzenia, kości zwierząt, drewno impregnowane, płyty wiórowe, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).                                           Worki koloru czarnego: Tu wrzucamy: tylko popiół paleniskowy ze spalania paliw stałych w piecach do ogrzewania budynków mieszkalnych, nie zanieczyszczony innymi odpadami. Popiół należy traktować jako odpad selektywnie zbierany. Segregowanie odpadów przynosi nam również wymierne korzyści w postaci niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   W pojemnikach (kontenerach) umieszczamy odpady zmieszane, czyli takie, których nie można  wrzucić do  odpadów segregowanych: Tu wrzucamy (przykładowo): zużyte środki  higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),  zużytą odzież i obuwie, wilgotny i zabrudzony papier, papier termiczny, papier powlekany folią, zatłuszczoną folię, tapety, odpady kuchenne, gumę, styropian opakowaniowy, worki od odkurzacza, pędzle, pisaki i długopisy, golarki, porcelanę, fajans, ceramikę, naczynia żaroodporne, bombki choinkowe,  zapalniczki,   Tu  nie wrzucamy (przykładowo): zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów, leków, termometrów rtęciowych, chemikaliów, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych,              odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań  wielomateriałowych             i papieru,      Nie spalajmy również odpadów ! Pamiętajmy, że spalanie odpadów w domu, szkodzi naszemu zdrowiu !  i zdrowiu młodego pokolenia !!!      10. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY Ilośćodpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Gręboszów w 2018 r. wg przesłanych sprawozdań od Firm wynosiła: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne    kod 20 03 01 - 233,78 Mg Opakowania ze szkła kod 15 01 07 - 29,18 Mg Opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 - 38,70 Mg Opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 - 7,45 Mg Opakowania z metali kod 15 01 04 - 0,150 Mg Zużyte opony kod 16 01 03 - 2,960 Mg Leki inne niż wymienione w 20 01 31 kod 20 01 32 - 0,123 Mg Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne kod 20 01 36 - 0,830 Mg i 20 01 23 - 0,110 Mg Inne nie wymienione frakcje zbierane kod 20 01 99 - 0,580 Mg w sposób selektywny Odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01 - 3,080 Mg Inne odpady nieulegające biodegradacji kod 20 02 03 - 1,000 Mg Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 - 20,960 Mg Popiół kod 20 03 99 - 25,080 Mg   11. POZIOMY RECYKLINGU Jednym z podstawowych celów wprowadzonego w 2013 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2016r. poz. 2167) w sprawie poziomów, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych do dnia 31 grudnia 2020 r. gminy powinny osiągnąć: w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia; w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Zgodnie z załącznikiem do powyższego Rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:    Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50 Poziom osiągnięty przez Gminę Gręboszów 38 34,3   54,5     25,5    25,4    24,9     33             Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 38 40 42 45 50 60 70 Poziom osiągnięty przez Gminę Gręboszów 0 100 100 0  100  0 0        Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15.12. 2017 r.(Dz. U z 2017 r. poz.2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Zgodnie z załącznikiem do powyższego Rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy: Rok 2012 r. 16 lipca 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 16 lipca 2020 r. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 75 50 50 50 45 45 40 40 35 Poziom osiągnięty przez Gminę Gręboszów 0 4,9   0  0  0  0     7       Gmina Gręboszów jest gminą typowo rolniczą. Mieszkańcy są właścicielami posesji, na terenie których w znacznej większości sami zagospodarowują odpady zielone i odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach, do wytwarzania kompostu, uprawy roślin jak też do karmienia zwierząt gospodarskich, drobiu.   12. ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY – ścieki bytowe 2 141,60 m³ – ścieki przemysłowe 514,10 m³   Przedstawione dane wynikają z przedstawionych sprawozdań Podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadających zezwolenie na terenie gminy Gręboszów. W gminie Gręboszów takie pozwolenia posiadają: Spółdzielnia Kółek Rolniczych Gręboszów 147, 33-260 Gręboszów, Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice, WC SERWIS Sp. z o.o Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,   13. KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 186 019,92 zł   Zaległości na dzień   31.12.2018 r. 19 901,01 zł    Nadpłaty na dzień   31.12.2018 r. 786,00 zł   Należność z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 205 134,93 zł za okres od 01.01 2018 r. do 31.12.2018 r.   Kwotę wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 186 019,92 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów oraz obsługę administracyjną systemu w tym: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gręboszów - 175 350,68 zł b) koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia pracownika związanego z obsługą systemu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, zakup licencji, usługi informatyczne i inne opłaty - 49 430,76 zł.   Łącznie na realizację zadania w 2018 roku wydatkowano kwotę - 224 781,44 zł. W 2018 r. wysłano 49 upomnień dla mieszkańców gminy na kwotę 6 464,93 zł. Wobec podatników prowadzone było też postępowanie egzekucyjne - wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 4 607,12 zł. W analizowanym roku gmina osiągnęła wymagane przepisami ustawy poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych.         Sporz. Danuta Dudek 29.04.2019 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.04.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe