Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
6 czerwca
temperatura: 18°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,1 mm

ARiMR przypomina o możliwości skorzystania z pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

ARiMR przypomina, że do 15 października 2016 r. producenci mleka, świń, owoców i warzyw mogą składać wnioski o pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć:

  • kopie decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.;
  • aktualne zaświadczenie o stanie należności wg stanu na dzień 31.08.2016 r.;
  • oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę;
  • kopie rachunków lub faktur VAT z dnia 07.07.2014 r. i z dnia 30.04.2016 r.;
  • inne dokumenty (w przypadku wnioskodawców pozostających w związku małżeńskim oraz pełnomocników).

ARiMR informuje również, iż po dniu 15 października br. dopuszcza się możliwość składania korekt i uzupełnień do złożonych już wniosków.

 Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym - to środki publiczne, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

- kwoty dotacji podlegające zwrotowi,

-  należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,

-  wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,

- wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych,

- wpłaty środków z tytułu rozliczeń środków przedakcesyjnych,

-  należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenie skarbowe, 

- dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe,

- pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.

 

Mając na uwadze informuję, że przez niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym należy rozumieć wszelkiego rodzaju należności jednostek sektora publicznego w tym m.in. zaległe składki KRUS oraz np. kary mleczne nałożone przez ARR. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym również z tytułu podatku rolnego, nie mogą być objęte pomocą w postaci omawianej pożyczki. Z pożyczki nie można również finansować należności z tytułu niezapłaconych rat kredytów bankowych, niezapłaconych faktur i innych zobowiązań cywilnoprawnych, które po uzyskaniu notyfikacji KE będą mogły być objęte kredytami preferencyjnymi udzielanymi przez Banki współpracujące z ARiMR w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.10.2016 r.

ARiMR przypomina, że do 15 października 2016 r. producenci mleka, świń, owoców i warzyw mogą składać wnioski o pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć: kopie decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.; aktualne zaświadczenie o stanie należności wg stanu na dzień 31.08.2016 r.; oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę; kopie rachunków lub faktur VAT z dnia 07.07.2014 r. i z dnia 30.04.2016 r.; inne dokumenty (w przypadku wnioskodawców pozostających w związku małżeńskim oraz pełnomocników). ARiMR informuje również, iż po dniu 15 października br. dopuszcza się możliwość składania korekt i uzupełnień do złożonych już wniosków.  Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym - to środki publiczne, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego: - kwoty dotacji podlegające zwrotowi, -  należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, -  wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych, - wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych, - wpłaty środków z tytułu rozliczeń środków przedakcesyjnych, -  należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenie skarbowe,  - dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, - pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.   Mając na uwadze informuję, że przez niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym należy rozumieć wszelkiego rodzaju należności jednostek sektora publicznego w tym m.in. zaległe składki KRUS oraz np. kary mleczne nałożone przez ARR. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym również z tytułu podatku rolnego, nie mogą być objęte pomocą w postaci omawianej pożyczki. Z pożyczki nie można również finansować należności z tytułu niezapłaconych rat kredytów bankowych, niezapłaconych faktur i innych zobowiązań cywilnoprawnych, które po uzyskaniu notyfikacji KE będą mogły być objęte kredytami preferencyjnymi udzielanymi przez Banki współpracujące z ARiMR w tym zakresie.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.10.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe