Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
wtorek
27 września
temperatura: 13°C
wiatr: 14,2 km/h
opady: 0,0 mm

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w 2020 roku

Gręboszów, dn. 06.12.2019 r.

Zaproszenie

przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału

w pracach komisji konkursowej w 2020 roku

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) Wójt Gminy Gręboszów informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, osób do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. W skład komisji konkursowej mogą wejść maksymalnie dwie osoby, które nie są powiązane z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie. W przypadku więcej niż dwóch zgłoszeń wybór dwóch osób dokonany będzie w drodze losowania. W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości, co do ich bezstronności. 

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 15.30 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Zgłoszenia w formie pisemnej można składać:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pokój nr 10,

- przesłać na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (decyduje data wpływu).

 

 

Wójt       

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Edyta Wajda

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.12.2019 r.

Gręboszów, dn. 06.12.2019 r. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w 2020 roku   Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) Wójt Gminy Gręboszów informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, osób do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. W skład komisji konkursowej mogą wejść maksymalnie dwie osoby, które nie są powiązane z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie. W przypadku więcej niż dwóch zgłoszeń wybór dwóch osób dokonany będzie w drodze losowania. W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: - są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, - nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, - nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości, co do ich bezstronności.  Kandydatury należy zgłaszać do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 15.30 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zgłoszenia w formie pisemnej można składać: - w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pokój nr 10, - przesłać na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (decyduje data wpływu).     Wójt        (-) Krzysztof Gil     Pliki do pobrania Pobierz plik ZGLOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ.doc Pobierz plik ZGLOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ.pdf               Opracowanie: Edyta Wajda Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.12.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe