Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 1,2 mm

2 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla powiatów: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, krakowski, suski, dąbrowski, tarnowski, brzeski, nowosądecki

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, krakowski, suski, dąbrowski, tarnowski, brzeski, nowosądecki

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 06.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Nowy Targ – 102 µg/m3
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Nowy Targ
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 32 000
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia  07.01.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 07.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  08.01.2020 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 07.01.2020 r. i na dzień 08.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution i wyników pomiarów.
Dzień 07.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 192 000
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz, powiaty: krakowski, suski, dąbrowski, tarnowski, brzeski, nowosądecki,
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 896 000
Dzień 08.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 08.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:300 000

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), · osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, · osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: -  unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, -  nie wietrz pomieszczeń, -  nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: -    unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz, -    nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, -    osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -    nie wietrz pomieszczeń, -    nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:   Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny: ·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz. Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: ·     przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia). Władze gmin, powinny: ·     podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Podmioty gospodarcze, powinny: ·     zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, ·     zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny: ·    prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C). Policja oraz zarządcy dróg, powinni: ·     nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. Zarządcy dróg, powinni: ·     prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia). Do mieszkańców obszaru apeluje się o: ·     w przypadku osób spalających węgiel lub drewno tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, ·     zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, ·     ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.   Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10: Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny: ·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz. Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: ·     przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia). Władze gmin, powinny: ·     podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Podmioty gospodarcze, powinny: ·     czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu, ·     zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, ·     zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny: ·     prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C). Policja oraz zarządcy dróg, powinni: ·     nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. Zarządcy dróg, powinni: ·     wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast, ·     prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).   Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna: ·     prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien: ·     wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych. Do mieszkańców obszaru apeluje się o: ·     w przypadku osób spalających węgiel lub drewno: ·     - tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, ·     - zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 07.01.2020 r. godz. 9:00
Podstawa prawna ·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) ·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych ·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.01.2019 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Obszar: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, krakowski, suski, dąbrowski, tarnowski, brzeski, nowosądecki   INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 06.01.2020 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Nowy Targ – 102 µg/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Nowy Targ Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 32 000 Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.   INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia  07.01.2020 r. godz. 9.00 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 07.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  08.01.2020 r. Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 07.01.2020 r. i na dzień 08.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution i wyników pomiarów. Dzień 07.01.2020 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 192 000 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz, powiaty: krakowski, suski, dąbrowski, tarnowski, brzeski, nowosądecki, Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 896 000 Dzień 08.01.2020 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 08.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:300 000   INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), · osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, · osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: -  unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, -  nie wietrz pomieszczeń, -  nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: -    unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz, -    nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, -    osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -    nie wietrz pomieszczeń, -    nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ Zakres działań krótkoterminowych Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:   Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny: ·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz. Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: ·     przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia). Władze gmin, powinny: ·     podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Podmioty gospodarcze, powinny: ·     zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, ·     zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny: ·    prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C). Policja oraz zarządcy dróg, powinni: ·     nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. Zarządcy dróg, powinni: ·     prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia). Do mieszkańców obszaru apeluje się o: ·     w przypadku osób spalających węgiel lub drewno tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, ·     zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, ·     ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.   Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10: Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny: ·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz. Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: ·     przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia). Władze gmin, powinny: ·     podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Podmioty gospodarcze, powinny: ·     czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu, ·     zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, ·     zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny: ·     prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C). Policja oraz zarządcy dróg, powinni: ·     nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. Zarządcy dróg, powinni: ·     wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast, ·     prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).   Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna: ·     prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien: ·     wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych. Do mieszkańców obszaru apeluje się o: ·     w przypadku osób spalających węgiel lub drewno: ·     - tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, ·     - zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Data wydania 07.01.2020 r. godz. 9:00 Podstawa prawna ·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) ·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Źródła danych ·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza Opracowanie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.01.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe