Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

II Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 30 listopada 2018 roku

Nasz znak: OA.0002.2.2018               Gręboszów, dnia 26.11.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję II Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. /piątek/ o godz. 1200 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie gminy na 2018 r.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2025,

c) określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019,

e) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019,

f) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019,

g) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów,

h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

j) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną osobom w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., 1007),

k) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania :

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U z 2018 poz.994 z późn.zm).

 

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów.

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.11.2018 r.

Nasz znak: OA.0002.2.2018               Gręboszów, dnia 26.11.2018 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję II Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. /piątek/ o godz. 1200 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.    Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie gminy na 2018 r. b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2025, c) określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019, d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019, e) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019, f) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019, g) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów, h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, j) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną osobom w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., 1007), k) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 6. Zapytania i wolne wnioski. 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 8. Zakończenie obrad.    Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio     Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania : Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U z 2018 poz.994 z późn.zm).   Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów.         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.11.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe