Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 21°C
wiatr: 13,2 km/h
opady: 3,6 mm

II Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2024 - 2029 Zwołana na 28 maja 2024 roku

Gręboszów, dnia 22.05.2024 r.

Znak:OA.0002.2.2024                                                                

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zwołuję II Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów IX Kadencji 2024-2029, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 1230 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 maja 2024 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031,
  • ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów,
  • ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0012 – Wola Żelichowska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 461/2,
  • zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2025”.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Wiesław Wytrwał

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Gręboszów, dnia 22.05.2024 r. Znak:OA.0002.2.2024                                                                 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zwołuję II Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów IX Kadencji 2024-2029, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 1230 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 maja 2024 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031, ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów, ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0012 – Wola Żelichowska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 461/2, zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2025”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zamknięcie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Wiesław Wytrwał           Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe