Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

III Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 30 marca 2015 roku

Nasz znak: OA.0052.3.2015           Gręboszów, dnia 23.03.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zwołuję III Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach :

a) dzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania, pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1301 K Wola Żelichowska- Gręboszów- Otfinów w miejscowości Gręboszów”,

b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania, pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, pn. budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1302 K Ujście Jezuickie - Borusowa w miejscowości Ujście Jezuickie”,

c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy  Gręboszów na 2015 rok,

d)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2015-2019,

e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

f) ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,

g) ustanowienia służebności gruntowej przechodu, przejazdu i przegonu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gręboszów położoną w miejscowości Gręboszów,

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 7 m2 w budynku gminnym położonym na działce nr 362 w miejscowości Gręboszów nr 140 z przeznaczeniem na działalność usługową na czas nieoznaczony,

i) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

j) wyrażenia zgody na wynajęcie działek oznaczonych nr 608/1 i 608/3, obręb Gręboszów w trybie bezprzetargowym,

k) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2015 r.,

l) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów,

m) określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

n) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

o) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

p) zmiany uchwały Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

q) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2015 rok,

r) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2015 rok,

s) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2015 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2014 r.”

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Otrzymują :

  1. 1. Radni Rady – wszyscy,
  2. 2. Sołtysi,
  3. 3. Zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Franciszek Dymon                                     

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.03.2015 r.

Nasz znak: OA.0052.3.2015           Gręboszów, dnia 23.03.2015 r.   ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zwołuję III Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.    Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach : a) dzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania, pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1301 K Wola Żelichowska- Gręboszów- Otfinów w miejscowości Gręboszów”, b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania, pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, pn. budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1302 K Ujście Jezuickie - Borusowa w miejscowości Ujście Jezuickie”, c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy  Gręboszów na 2015 rok, d)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2015-2019, e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, f) ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, g) ustanowienia służebności gruntowej przechodu, przejazdu i przegonu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gręboszów położoną w miejscowości Gręboszów, h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 7 m2 w budynku gminnym położonym na działce nr 362 w miejscowości Gręboszów nr 140 z przeznaczeniem na działalność usługową na czas nieoznaczony, i) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów, j) wyrażenia zgody na wynajęcie działek oznaczonych nr 608/1 i 608/3, obręb Gręboszów w trybie bezprzetargowym, k) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2015 r., l) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów, m) określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, n) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, o) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, p) zmiany uchwały Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, q) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2015 rok, r) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2015 rok, s) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2015 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2014 r.” 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.     Otrzymują : 1. Radni Rady – wszyscy, 2. Sołtysi, 3. Zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon                                          Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.03.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe