Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 27°C
wiatr: 9,5 km/h
opady: 0,2 mm

III Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2024 - 2029 Zwołana na 24 czerwca 2024 roku

Gręboszów, dnia 19.06.2024 r.

Znak: OA.0002.3.2024

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), zwołuję III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów IX Kadencji 2024-2029, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 maja 2024 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2023.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów:
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2023.
 9. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów.
  1. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Gręboszów na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2023,
  3. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2023,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 rok,
  6. głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach,
  2. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej,
  3. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboszowie,
  4. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów,
  5. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach,
  6. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim,
  7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031,
  9. wyboru delegata do Stowarzyszenia Powiatu Dąbrowskiego,
  10. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Gręboszów publicznym przedszkolu,
  11. zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
  12. zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska.
 11. Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026 za 2023 rok.
 12. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów w roku 2023 i efektów jego realizacji.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Wiesław Wytrwał

 

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uchwały na sesje

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.06.2024 r.

Gręboszów, dnia 19.06.2024 r. Znak: OA.0002.3.2024 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), zwołuję III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów IX Kadencji 2024-2029, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 maja 2024 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2023. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów: Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2023. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Gręboszów na dzień 31 grudnia 2023 r., przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2023, przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2023, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 rok, głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2023 rok. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboszowie, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim, zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031, wyboru delegata do Stowarzyszenia Powiatu Dąbrowskiego, zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Gręboszów publicznym przedszkolu, zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska. Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026 za 2023 rok. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów w roku 2023 i efektów jego realizacji. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Wiesław Wytrwał     Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Uchwały na sesje         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.06.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe