Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z przeprowadzona kontrolą przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy Gręboszów i wydanym na tej podstawie zarządzeniem pokontrolnym, Wójt Gminy Gręboszów zobowiązany został do podjęcia działań zmierzających do poprawy i uporządkowania zadań związanych z gospodarką ściekową.

Ze względu na powyższe Wójt Gminy Gręboszów informuje, że każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Brak  udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Obowiązkiem Gminy zgodnie  z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dlatego też, Wójt Gminy Gręboszów zwraca się do mieszkańców gminy Gręboszów, którzy nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i dostarczenie do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia, Urzędu Gminy Gręboszów (pok. nr 1) lub do sołtysa, w terminie do 31 stycznia 2016 r.

Ponadto każdy właściciel /użytkownik/ nieruchomości z terenu gminy Gręboszów zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 31 marca 2016 r. dowód ostatniego wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy wywozili osad podczas akcji organizowanej przez Urząd Gminy Gręboszów.

W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych i osadów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399):

Art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 „Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".

Art. 5 ust. 1 pkt. 3a „ Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych „

Art. 5 ust. 1pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”

Art. 6 ust. 1 „ Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat ze te usługi”.

 

Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport  nieczystości  na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy:

  1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie – tel.  14-641 60 01
  2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.  ul. Zazamcze 53 – tel. 14- 642 28 50
  3. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.  ul. Kolejowa 10, - tel.  14-657 50 28

I tylko te firmy mogą opróżniać szamba na terenie naszej gminy.

Bliższych informacji udziela Urząd Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia tel. 14 6416002 w. 23.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.12.2015 r.

W związku z przeprowadzona kontrolą przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy Gręboszów i wydanym na tej podstawie zarządzeniem pokontrolnym, Wójt Gminy Gręboszów zobowiązany został do podjęcia działań zmierzających do poprawy i uporządkowania zadań związanych z gospodarką ściekową. Ze względu na powyższe Wójt Gminy Gręboszów informuje, że każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Brak  udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych. Obowiązkiem Gminy zgodnie  z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego też, Wójt Gminy Gręboszów zwraca się do mieszkańców gminy Gręboszów, którzy nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i dostarczenie do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia, Urzędu Gminy Gręboszów (pok. nr 1) lub do sołtysa, w terminie do 31 stycznia 2016 r. Ponadto każdy właściciel /użytkownik/ nieruchomości z terenu gminy Gręboszów zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 31 marca 2016 r. dowód ostatniego wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy wywozili osad podczas akcji organizowanej przez Urząd Gminy Gręboszów. W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych i osadów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399): Art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 „Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej". Art. 5 ust. 1 pkt. 3a „ Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych „ Art. 5 ust. 1pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi” Art. 6 ust. 1 „ Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat ze te usługi”.   Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport  nieczystości  na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie – tel.  14-641 60 01 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.  ul. Zazamcze 53 – tel. 14- 642 28 50 Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.  ul. Kolejowa 10, - tel.  14-657 50 28 I tylko te firmy mogą opróżniać szamba na terenie naszej gminy. Bliższych informacji udziela Urząd Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia tel. 14 6416002 w. 23.     Pliki do pobrania Pobierz plik Info w sprawie szamb.pdf Pobierz plik Zgloszenie szamba - gmina Greboszow.doc Pobierz plik Zgloszenie szamba - gmina Greboszow.pdf         Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.12.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe