Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

IX Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 27 września 2019 roku

Znak: OA.0002.9.2019              Gręboszów, dnia 23.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm./ zwołuję IX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018 - 2023, która odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. /piątek/ o godz. 1500 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

4. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r.,

b) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Gręboszów,

c) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przekazaniu w zarządzanie i eksploatację wodociągu w miejscowościach Hubenice, Kozłów i Borusowa gmina Gręboszów ze Związkiem Gmin Bolesław i Mędrzechów, z siedzibą Mędrzechów 87, 33-221 Mędrzechów,

e) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

f) nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,

g) zmiany uchwały Nr XXV/153/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sposobu realizacji zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 lutego 2017 r. i omówienie wyniku kontroli.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

 Marek Mosio                

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Znak: OA.0002.9.2019              Gręboszów, dnia 23.09.2019 r. ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm./ zwołuję IX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018 - 2023, która odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. /piątek/ o godz. 1500 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.  Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy. 4. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 r., b) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Gręboszów, c) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przekazaniu w zarządzanie i eksploatację wodociągu w miejscowościach Hubenice, Kozłów i Borusowa gmina Gręboszów ze Związkiem Gmin Bolesław i Mędrzechów, z siedzibą Mędrzechów 87, 33-221 Mędrzechów, e) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, f) nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, g) zmiany uchwały Nr XXV/153/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sposobu realizacji zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 lutego 2017 r. i omówienie wyniku kontroli. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  Marek Mosio                 Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe