Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 11°C
wiatr: 7,6 km/h
opady: 0,0 mm

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów; siedziba: 33-260 Gręboszów 144,

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@greboszow.pl lub pod numerem telefonu: 14 641 60 02 wew.14,

3) wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, a w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,

5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,

6) posiadają Państwa prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - prawo do ich sprostowania
- w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
- usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wycofała swą zgodę na ich przetwarzanie w przypadku gdy zgoda jest podstawą do przetwarzania tych danych i nie ma innego powodu dla których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności,
- żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych w przypadkach gdy kwestionowana jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
- przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, - sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane są przetwarzane w interesie publicznym lub w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, chyba że administrator wykaże podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,

7) dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,

8) dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,

9) skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą o: ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmianie imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna - ustawa o ewidencji ludności(docx, 19.09KB)

Klauzula informacyjna - ustawa o dowodach osobistych(docx, 20.89KB)

Klauzula informacyjna - dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.05.2018 r.

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych: 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) 2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000). Stosownie do tych przepisów informujemy, że: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów; siedziba: 33-260 Gręboszów 144, 2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@greboszow.pl lub pod numerem telefonu: 14 641 60 02 wew.14, 3) wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, a w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4) w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów, 5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów, 6) posiadają Państwa prawo do:- dostępu do swoich danych osobowych, - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - prawo do ich sprostowania - w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,- usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wycofała swą zgodę na ich przetwarzanie w przypadku gdy zgoda jest podstawą do przetwarzania tych danych i nie ma innego powodu dla których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności, - żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych w przypadkach gdy kwestionowana jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,- przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, - sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane są przetwarzane w interesie publicznym lub w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, chyba że administrator wykaże podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby, 7) dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę, 8) dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu, 9) skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   Administrator Danych Osobowych     - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych       Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą o: ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmianie imienia i nazwiska Klauzula informacyjna - ustawa o ewidencji ludności(docx, 19.09KB) Klauzula informacyjna - ustawa o dowodach osobistych(docx, 20.89KB) Klauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz…(docx, 19.63KB) Klauzula informacyjna - dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL Klauzula informacyjna - dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy             Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.05.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe