Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 2°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.

            Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku  z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), Uchwały Nr XIX/176/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia  24 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:

 

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Na realizację zadań  przeznaczam kwotę 29 000 zł(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3. na stronie internetowej www.greboszow.pl

 

§ 3

W celu oceny złożonych ofert powołuję komisję konkursową w następującym składzie osobowym:

1. Grzegorz Kilian – Przewodniczący komisji,

2. Edyta Wajda – Sekretarz komisji,

3. Bożena Landowska – Członek komisji.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

 

§ 4

1. Komisja konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru złożonych ofert wg zasad i w trybie określonym w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do  niniejszego zarządzenia oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert wraz z uzasadnieniem.

3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznania dotacji z uzasadnieniem tego stanowiska.

 

§ 5

Realizację zadania powierzam Panu Grzegorzowi Kilian Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt             

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2017

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 11 grudnia 2017 roku

 

 

OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt  Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

 

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok”.

2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu m.in. poprzez:

-  organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,

-  organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-  organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów np. o Puchar Wójta,

-  prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób,

-  udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,

-  prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA.

1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 29 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

1)  koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

2)  koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,

3)  koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

4)  koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

5)  koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,

6)  koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

7)  inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,

8)  koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,

9)  koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

1)  zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

2)  nabycie  gruntów,

3)  prace remontowo-budowlane,

4)  zadania inwestycyjne,

5)  działalność gospodarczą i polityczną,

6)  kary za niesportowe zachowanie.

 

5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

 

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Dotowani są zobowiązani:

1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,

2) posiadania odrębnego rachunku bankowego,

3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 05 stycznia 2018 roku do godz. 1400 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe”

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:

a)  data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu,

b)  kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane ustawą załączniki,

c)  oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych,

d)  oferty niespełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

e)  za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent.

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie trzech osób, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.

3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji.

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl

5. Podmioty składające oferty zostaną  powiadomione o podjętej decyzji.

6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2016 – 2017.

1. W 2016 roku na realizacje zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie 63 500 tys. zł., natomiast w 2017 roku przekazano kwotę  – 64 000 tys. zł.

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez:

- Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa

- Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy

- Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie

- Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska

 

 

 

Wójt             

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.12.2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.             Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku  z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), Uchwały Nr XIX/176/2017 Rady Gminy Gręboszów z dnia  24 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:   § 1 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 4. Na realizację zadań  przeznaczam kwotę 29 000 zł(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).   § 2 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1. w Biuletynie Informacji Publicznej, 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3. na stronie internetowej www.greboszow.pl   § 3 W celu oceny złożonych ofert powołuję komisję konkursową w następującym składzie osobowym: 1. Grzegorz Kilian – Przewodniczący komisji, 2. Edyta Wajda – Sekretarz komisji, 3. Bożena Landowska – Członek komisji. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.   § 4 1. Komisja konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru złożonych ofert wg zasad i w trybie określonym w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do  niniejszego zarządzenia oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert wraz z uzasadnieniem. 3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznania dotacji z uzasadnieniem tego stanowiska.   § 5 Realizację zadania powierzam Panu Grzegorzowi Kilian Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.   § 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Wójt              (-) mgr Krystyna Świętek         Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2017 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 11 grudnia 2017 roku     OGŁOSZENIE             Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt  Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.   I. CELE I RODZAJ ZADANIA. 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok”. 2. Rodzaj zadania: Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu m.in. poprzez: -  organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów, -  organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, -  organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów np. o Puchar Wójta, -  prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób, -  udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych, -  prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.   II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA. 1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 29 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).   III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań. 3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: 1)  koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, 2)  koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach, 3)  koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień, 4)  koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe), 5)  koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody, 6)  koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), 7)  inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP, 8)  koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, 9)  koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.   4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: 1)  zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa, 2)  nabycie  gruntów, 3)  prace remontowo-budowlane, 4)  zadania inwestycyjne, 5)  działalność gospodarczą i polityczną, 6)  kary za niesportowe zachowanie.   5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.   IV. TERMINY ORAZ WARUNKI  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. 1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 2. Dotowani są zobowiązani: 1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie, 2) posiadania odrębnego rachunku bankowego, 3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.   V. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 05 stycznia 2018 roku do godz. 1400 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.   VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU. 1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert: a)  data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu, b)  kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane ustawą załączniki, c)  oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych, d)  oferty niespełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, e)  za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent. 2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie trzech osób, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania. 3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji. 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl 5. Podmioty składające oferty zostaną  powiadomione o podjętej decyzji. 6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.    VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2016 – 2017. 1. W 2016 roku na realizacje zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie 63 500 tys. zł., natomiast w 2017 roku przekazano kwotę  – 64 000 tys. zł. 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez: - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska       Wójt              (-) mgr Krystyna Świętek     Pliki do pobrania Pobierz plik Wzor oferty.pdf Pobierz plik Zarzadzenie 149.pdf         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.12.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe