Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 2°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE BUDOWY MOSTU W BORUSOWEJ

W dniu 08 marca 2016 r. w budynku Remizy Strażackiej OSP w Borusowej odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane na wniosek Gminy Nowy Korczyn celem udzielenia wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn: „Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; Aneta Zięba, Katarzyna Urban, biura projektowego: PROMOST CONSULTING T. Siwowski S.J. z Rzeszowa; Andrzej Kasprzyk, Marek Sabat, przedstawiciele samorządu powiatowego; Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Bigos, przedstawiciele samorządu gminnego; Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon, Józef Karaś i Andrzej Ruta radni Gminy Gręboszów, Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, V-ce Wójt Gminy Nowy Korczyn Piotr Strach oraz zainteresowane społeczeństwo.

Prace projektowe koncepcyjne przedsięwzięcia realizuje firma: PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia  przygotowuje Wójt Gminy w Nowym Korczynie.

Na spotkaniu projektant Andrzej Kasprzyk przedstawił trzy warianty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 973 z  przeprawą mostową przez rzekę Wisłę, uszczegóławiając wariant trzeci preferowany do realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach w porozumieniu z Małopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Omówił kryteria którymi kierowały się oba wojewódzkie zarządy dróg przy zaakceptowaniu do realizacji wariantu III tj. między innymi analizowano wpływ przedsięwzięcia na środowisko; t.j. na tereny chronione „Natura 2000”, brano pod uwagę tereny przez które ma przebiegać projektowana droga, tj. tereny zalewowe, tereny rolnicze chronione, zabytki architektury, stanowiska archeologiczne. Wzięto pod uwagę uwarunkowania techniczne, jak: długość wariantów, krętość trasy, kolizje z infrastrukturą techniczną, elementy ekonomiczne, jak: koszt budowy mostów na rz. Wiśle i rz. Nidzie, koszt budowy dróg dojazdowych do przeprawy mostowej, koszt budowy obwodnicy Nowego Korczyna. Po stronie małopolskiej wzięto pod uwagę argumenty przedstawione przez samorząd Gminy Gręboszów odnośnie  odsunięcia przebiegu trasy od terenów gęsto zabudowanych.

Pani Wójt Gminy Gręboszów poinformowała, że samorząd Gminy Gręboszów od początku był i jest za przyjęciem na terenie gminy Gręboszów wariantu II, który jest najmniej konfliktogenny, bowiem przebieg drogi od Kozłowa w kierunku przeprawy mostowej na północ od Kars jest proponowany przez tereny nie zamieszkałe, krańcem gruntów będących własnością Skarbu Państwa i osób prywatnych, natomiast wariant III, którego przebieg jest proponowany od Kozłowa poza zabudowaniami miejscowości Kozłów – Hubenice od strony zachodniej w kierunku na północ do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w miejscowości Borusową,  dzieli tą miejscowość oraz  dzieli grunty niekorzystnie dla ich właścicieli.

Projektant Andrzej Kasprzyk odpowiedział, że o wyborze wariantu III zadecydowały szczególnie uwarunkowania środowiskowe po stronie świętokrzyskiej oraz techniczne i ekonomiczne.

W wariantach pierwszym i drugim proponowano  przebieg drogi nr 973 z obwodnicą po stronie zachodniej Nowego Korczyna z przeprawami na rz. Wiśle i rz. Nidzie, natomiast w wariancie trzecim przebieg drogi nr 973 z obwodnicą po stronie wschodniej.

W wyniku dokonanej analizy kryterialnej i kosztowej wariantów, wariant pierwszy i drugi odrzucono, ze względu na proponowany przebieg przez tereny ściśle chronione doliny rz. Nidy „NATURA 2000”, dłuższe mosty, dłuższe odcinki do budowy dróg oraz wyższe koszty realizacji. Przyjęto do realizacji wariant trzeci, który został przez Inwestora zlecony do szczegółowego opracowania projektantowi.

Aneta Zięba przedstawicielka Małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich mówiła, że zgodnie przepisami jest wymógł przedstawienia trzech wariantów projektowanego przedsięwzięcia. Dla tego zadania również opracowano trzy warianty, które poddano analizie kryterialnej. Po uzyskaniu stosownych opinii organów uzgadniających  wybrano wariant III, który jest właśnie przedstawiany społeczeństwu celem zapoznania się przed wydaniem decyzji środowiskowej. W wariancie III droga wojewódzka nr 973 zostanie  poprowadzona przez tereny niezabudowane, i w ten sposób uniknie się wyburzeń, oraz nie będzie  konieczności budowy ekranów akustycznych. Projektowana droga wojewódzka nr 973 jest drogą wojewódzką klasy GP (główna przyśpieszona), nie jest drogą ekspresową (S), ani autostradą (A).

Za zajęcie gruntów pod budowę dróg zostaną właścicielom wypłacone odszkodowania. W przypadku gdy grunt w wyniku podziału utraci dla właściciela możliwość jego właściwego użytkowania rolniczego, może on zaproponować zarządowi drogi jego sprzedanie. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i jej uprawomocnieniu zostanie ogłoszony przetarg w systemie „zaprojektuj – wybuduj” na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2017 – 2019. Posiada ona zabezpieczenie finansowe. W toku dyskusji padały ze strony dyskutantów  często sprzeczne  uwagi do wybranego III wariantu lub negujące jego wybór.

Przedstawicielka Wojewódzkiego Zarządu Dróg poinformowała, że w związku z prowadzonym postępowaniem można składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia za pośrednictwem Wójta Gminy Gręboszów, które następnie zostaną przekazane Wójtowi Gminy Nowy Korczyn - organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej celem rozpatrzenia. Termin składania na piśmie wniosków, uwag, zastrzeżeń  ustalono do dnia 11 marca 2016 r.

 

 

 

 

Mapy z planowaną obwodnią

 

 

Rysunki obrazujące przebieg trasy

 

 

Galeria zdjęć

 

 

 

 

Opracowali: Eugeniusz Borek, Mieczysław Mamulski, Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.03.2016 r.

W dniu 08 marca 2016 r. w budynku Remizy Strażackiej OSP w Borusowej odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane na wniosek Gminy Nowy Korczyn celem udzielenia wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn: „Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; Aneta Zięba, Katarzyna Urban, biura projektowego: PROMOST CONSULTING T. Siwowski S.J. z Rzeszowa; Andrzej Kasprzyk, Marek Sabat, przedstawiciele samorządu powiatowego; Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Bigos, przedstawiciele samorządu gminnego; Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon, Józef Karaś i Andrzej Ruta radni Gminy Gręboszów, Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, V-ce Wójt Gminy Nowy Korczyn Piotr Strach oraz zainteresowane społeczeństwo. Prace projektowe koncepcyjne przedsięwzięcia realizuje firma: PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia  przygotowuje Wójt Gminy w Nowym Korczynie. Na spotkaniu projektant Andrzej Kasprzyk przedstawił trzy warianty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 973 z  przeprawą mostową przez rzekę Wisłę, uszczegóławiając wariant trzeci preferowany do realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach w porozumieniu z Małopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Omówił kryteria którymi kierowały się oba wojewódzkie zarządy dróg przy zaakceptowaniu do realizacji wariantu III tj. między innymi analizowano wpływ przedsięwzięcia na środowisko; t.j. na tereny chronione „Natura 2000”, brano pod uwagę tereny przez które ma przebiegać projektowana droga, tj. tereny zalewowe, tereny rolnicze chronione, zabytki architektury, stanowiska archeologiczne. Wzięto pod uwagę uwarunkowania techniczne, jak: długość wariantów, krętość trasy, kolizje z infrastrukturą techniczną, elementy ekonomiczne, jak: koszt budowy mostów na rz. Wiśle i rz. Nidzie, koszt budowy dróg dojazdowych do przeprawy mostowej, koszt budowy obwodnicy Nowego Korczyna. Po stronie małopolskiej wzięto pod uwagę argumenty przedstawione przez samorząd Gminy Gręboszów odnośnie  odsunięcia przebiegu trasy od terenów gęsto zabudowanych. Pani Wójt Gminy Gręboszów poinformowała, że samorząd Gminy Gręboszów od początku był i jest za przyjęciem na terenie gminy Gręboszów wariantu II, który jest najmniej konfliktogenny, bowiem przebieg drogi od Kozłowa w kierunku przeprawy mostowej na północ od Kars jest proponowany przez tereny nie zamieszkałe, krańcem gruntów będących własnością Skarbu Państwa i osób prywatnych, natomiast wariant III, którego przebieg jest proponowany od Kozłowa poza zabudowaniami miejscowości Kozłów – Hubenice od strony zachodniej w kierunku na północ do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w miejscowości Borusową,  dzieli tą miejscowość oraz  dzieli grunty niekorzystnie dla ich właścicieli. Projektant Andrzej Kasprzyk odpowiedział, że o wyborze wariantu III zadecydowały szczególnie uwarunkowania środowiskowe po stronie świętokrzyskiej oraz techniczne i ekonomiczne. W wariantach pierwszym i drugim proponowano  przebieg drogi nr 973 z obwodnicą po stronie zachodniej Nowego Korczyna z przeprawami na rz. Wiśle i rz. Nidzie, natomiast w wariancie trzecim przebieg drogi nr 973 z obwodnicą po stronie wschodniej. W wyniku dokonanej analizy kryterialnej i kosztowej wariantów, wariant pierwszy i drugi odrzucono, ze względu na proponowany przebieg przez tereny ściśle chronione doliny rz. Nidy „NATURA 2000”, dłuższe mosty, dłuższe odcinki do budowy dróg oraz wyższe koszty realizacji. Przyjęto do realizacji wariant trzeci, który został przez Inwestora zlecony do szczegółowego opracowania projektantowi. Aneta Zięba przedstawicielka Małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich mówiła, że zgodnie przepisami jest wymógł przedstawienia trzech wariantów projektowanego przedsięwzięcia. Dla tego zadania również opracowano trzy warianty, które poddano analizie kryterialnej. Po uzyskaniu stosownych opinii organów uzgadniających  wybrano wariant III, który jest właśnie przedstawiany społeczeństwu celem zapoznania się przed wydaniem decyzji środowiskowej. W wariancie III droga wojewódzka nr 973 zostanie  poprowadzona przez tereny niezabudowane, i w ten sposób uniknie się wyburzeń, oraz nie będzie  konieczności budowy ekranów akustycznych. Projektowana droga wojewódzka nr 973 jest drogą wojewódzką klasy GP (główna przyśpieszona), nie jest drogą ekspresową (S), ani autostradą (A). Za zajęcie gruntów pod budowę dróg zostaną właścicielom wypłacone odszkodowania. W przypadku gdy grunt w wyniku podziału utraci dla właściciela możliwość jego właściwego użytkowania rolniczego, może on zaproponować zarządowi drogi jego sprzedanie. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i jej uprawomocnieniu zostanie ogłoszony przetarg w systemie „zaprojektuj – wybuduj” na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2017 – 2019. Posiada ona zabezpieczenie finansowe. W toku dyskusji padały ze strony dyskutantów  często sprzeczne  uwagi do wybranego III wariantu lub negujące jego wybór. Przedstawicielka Wojewódzkiego Zarządu Dróg poinformowała, że w związku z prowadzonym postępowaniem można składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia za pośrednictwem Wójta Gminy Gręboszów, które następnie zostaną przekazane Wójtowi Gminy Nowy Korczyn - organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej celem rozpatrzenia. Termin składania na piśmie wniosków, uwag, zastrzeżeń  ustalono do dnia 11 marca 2016 r.     Pliki do pobrania Pobierz plik Druk do złożenia wniosku dotyczącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 973, zgłoszone w okresie konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia     Mapy z planowaną obwodnią Pliki do pobrania Pobierz plik Mapa z zaznaczona osia obwodnicy oraz pasem drogowym na mapie ewidencyjnej cz.1 (teren Gm. Greboszow) Pliki do pobrania Pobierz plik Mapa z zaznaczona osia obwodnicy oraz pasem drogowym na mapie ewidencyjnej cz.2 (teren Gm. Greboszow) Pliki do pobrania Pobierz plik Mapa z zaznaczona osia obwodnicy oraz pasem drogowym na mapie ewidencyjnej cz.3 (teren Gm. Nowy Korczyn) Pliki do pobrania Pobierz plik Mapa z zaznaczona osia obwodnicy oraz pasem drogowym na mapie ewidencyjnej cz.4 (teren Gm. Nowy Korczyn)     Rysunki obrazujące przebieg trasy Pliki do pobrania Pobierz plik Rys. 1 (teren Gm. Greboszow) Pliki do pobrania Pobierz plik Rys. 2 (teren Gm. Greboszow) Pliki do pobrania Pobierz plik Rys. 3 (teren Gm. Greboszow) Pliki do pobrania Pobierz plik Rys. 4 (teren Gm. Nowy Korczyn) Pliki do pobrania Pobierz plik Rys. 5 (teren Gm. Nowy Korczyn) Pliki do pobrania Pobierz plik Rys. 6 (teren Gm. Nowy Korczyn)     Galeria zdjęć Zdjęcia z wydarzenia         Opracowali: Eugeniusz Borek, Mieczysław Mamulski, Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.03.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe