Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

LVIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 19 lutego 2024 roku

Gręboszów, dnia 13.02.2024 r.

Znak: OA.0002.58.2024

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572, 1463 i 1688), zwołuję LVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 grudnia 2023 r. i LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 stycznia 2024 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska,
  2. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku,
  3. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów,
  4. wyposażenia samorządowej osoby prawnej - Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie - w nieruchomość niezbędną do działalności statutowej,
  5. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0007 - Kozłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 421,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307 o pow. 0,37 ha położonej w miejscowości Karsy z dotychczasowym dzierżawcą,
  7. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”,
  8. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Zawiadomienie z projektami uchwał

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.02.2024 r.

Gręboszów, dnia 13.02.2024 r. Znak: OA.0002.58.2024 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572, 1463 i 1688), zwołuję LVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 grudnia 2023 r. i LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 stycznia 2024 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gręboszów na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska, niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku, zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów, wyposażenia samorządowej osoby prawnej - Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie - w nieruchomość niezbędną do działalności statutowej, zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0007 - Kozłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 421, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307 o pow. 0,37 ha położonej w miejscowości Karsy z dotychczasowym dzierżawcą, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Zawiadomienie z projektami uchwał     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.02.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe