Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 2°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. oraz o wyłożeniu jej w dniu 19 grudnia 2023 r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ww. projekt uchwały w dniu 19 grudnia 2023 r. dostępny będzie do wglądu:

  1. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: w zakładce Konsultacje społeczne/Akty prawne.

Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z przedłożonym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, a także określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz przedłożenie wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub mapy ewidencyjnej dla nieruchomości.

Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 19 grudnia 2023 r. do 9 stycznia 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia upływu terminu ich składania jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu w powyższej kwestii jest Pani Paulina Saltarska, tel. +48 12 63 03 396.

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.12.2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. oraz o wyłożeniu jej w dniu 19 grudnia 2023 r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ww. projekt uchwały w dniu 19 grudnia 2023 r. dostępny będzie do wglądu: w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00; w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: w zakładce Konsultacje społeczne/Akty prawne. Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z przedłożonym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, a także określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz przedłożenie wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub mapy ewidencyjnej dla nieruchomości. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 19 grudnia 2023 r. do 9 stycznia 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia upływu terminu ich składania jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. Osobą upoważnioną do kontaktu w powyższej kwestii jest Pani Paulina Saltarska, tel. +48 12 63 03 396.         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.12.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe