Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 23,6 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów

Gręboszów 28 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gręboszów uchwały Nr LIII/430/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów zmienionej uchwałą Nr LVIII/471/2024 Rady Gminy Gręboszów z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 28 lutego do 28 marca 2024 r. w formie pisemnej na adres: Gręboszów 144, 33 -260 Gręboszów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: gmina@greboszow.pl, adres skrytki ePUAP: /g67r5wch0o/skrytka bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Gręboszów.

Wójt Gminy Gręboszów

/-/ Krzysztof Gil

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko,
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@greboszow.pl lub pisemnie pod adresem: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Dymon

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2024 r.

Gręboszów 28 lutego 2024 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gręboszów uchwały Nr LIII/430/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów zmienionej uchwałą Nr LVIII/471/2024 Rady Gminy Gręboszów z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji produkcyjnych i usługowych w Gminie Gręboszów, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 28 lutego do 28 marca 2024 r. w formie pisemnej na adres: Gręboszów 144, 33 -260 Gręboszów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: gmina@greboszow.pl, adres skrytki ePUAP: /g67r5wch0o/skrytka bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Gręboszów. Wójt Gminy Gręboszów /-/ Krzysztof Gil   Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@greboszow.pl lub pisemnie pod adresem: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwala_Nr_LIII_430_2023_Rady_Gminy_Greboszow_z_dnia_29_wrzesnia_2023_r..pdf Pobierz plik Uchwała.LVIII.471.2024.2024-02-19-1.pdf         Opracowanie: Grzegorz Dymon Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe