Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 10,3 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów o wydaniu w dniu 25 marca 2018 r. decyzji Nr 1/C/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczanego dla budowy: Obiektu infrastruktury technicznej, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze

Urząd Gminy Gręboszów
Gręboszów 144
33-260 Gręboszów

 

 Gręboszów, dnia  25 marca 2018 r.    

Znak: IT. 6733.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

        Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz.2096) oraz w związku z  art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (tj.  Dz. U. z 2018 r. , poz. 1945)

W Ó J T   G M I N Y   G R Ę B O S Z Ó W

  zawiadamia, że w dniu 25 marca 2018 r. na wniosek z dnia 28.01.2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 31.01.2019 r.):  P 4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika: Andrzej Arendarski, ul. Radomska 2/11, 41-219 Sosnowieczostała wydana decyzja nr 1/C/2019 o ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy: Obiektu infrastruktury technicznej, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze DBR7005 A wraz z linią zasilającą i  elementami infrastruktury technicznej na działce nr 613 w miejscowości Gręboszów.

         Wobec powyższego od dnia obwieszczenia na stronie internetowej Gminy Gręboszów http:// www.greboszow.pl / podmiotowe/ zamówienia publiczne i ogłoszenia/ogłoszenia inwestycyjne i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów przez okres 14  dni, zainteresowane strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją  Urzędzie Gminy Gręboszów -  Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00.

         Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gręboszów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

         Zgodnie z przepisem art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(-) Z up. Wójta
Eugeniusz Borek
Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.03.2019 r.

Urząd Gminy GręboszówGręboszów 14433-260 Gręboszów    Gręboszów, dnia  25 marca 2018 r.     Znak: IT. 6733.1.2019 O B W I E S Z C Z E N I E         Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz.2096) oraz w związku z  art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (tj.  Dz. U. z 2018 r. , poz. 1945) W Ó J T   G M I N Y   G R Ę B O S Z Ó W   zawiadamia, że w dniu 25 marca 2018 r. na wniosek z dnia 28.01.2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 31.01.2019 r.):  P 4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika: Andrzej Arendarski, ul. Radomska 2/11, 41-219 Sosnowieczostała wydana decyzja nr 1/C/2019 o ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy: Obiektu infrastruktury technicznej, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze DBR7005 A wraz z linią zasilającą i  elementami infrastruktury technicznej na działce nr 613 w miejscowości Gręboszów.          Wobec powyższego od dnia obwieszczenia na stronie internetowej Gminy Gręboszów http:// www.greboszow.pl / podmiotowe/ zamówienia publiczne i ogłoszenia/ogłoszenia inwestycyjne i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów przez okres 14  dni, zainteresowane strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją  Urzędzie Gminy Gręboszów -  Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00.          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gręboszów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.          Zgodnie z przepisem art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. (-) Z up. WójtaEugeniusz BorekKierownik Referatu Infrastruktury Technicznej     Pliki do pobrania Pobierz plik DCP.pdf Pobierz plik obwieszczenie.pdf         Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.03.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe