Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
poniedziałek
26 września
temperatura: 9°C
wiatr: 6,2 km/h
opady: 0,0 mm

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów 2017 - 2020”

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 10 maja 2017 roku

 

Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów 2017 - 2020”.

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) W dniu 7.03.2017 wykonawca, jako pełnomocnik Wójta Gminy wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów” uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko w tym na przyrodę.

W odpowiedzi otrzymano:

  • opinię RDOŚ z dnia 21.04.2017 znak: ST-I.410.1.39.2017.DK, o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gręboszów.
  • opinię MPWIS z dnia 13.04.2017 znak: NS.9022.10.183.2017, o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gręboszów.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów”.

Przedmiotowy projekt obejmuje obszar Gminy.

Celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej;

Z analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wynika m.in., iż:

- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na elementy środowiska przyrodniczego - gatunki roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, a w szczególności nie wpłynie znacząco negatywnie na cele ochrony obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, ich spójność i integralność oraz inne formy ochrony przyrody, w tym przyrodę obszaru chronionego krajobrazu,

- przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

Wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na środowisko, w szczególności na warunki życia i zdrowie ludzi.

 

 

Wójt                

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy

 

 

 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów 2017 - 2020".pdf

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gręboszów z dnia 10 maja 2017 roku   Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów 2017 - 2020”. W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) W dniu 7.03.2017 wykonawca, jako pełnomocnik Wójta Gminy wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów” uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko w tym na przyrodę. W odpowiedzi otrzymano: opinię RDOŚ z dnia 21.04.2017 znak: ST-I.410.1.39.2017.DK, o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gręboszów. opinię MPWIS z dnia 13.04.2017 znak: NS.9022.10.183.2017, o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gręboszów. Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów”. Przedmiotowy projekt obejmuje obszar Gminy. Celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej; Z analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wynika m.in., iż: - realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na elementy środowiska przyrodniczego - gatunki roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, a w szczególności nie wpłynie znacząco negatywnie na cele ochrony obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, ich spójność i integralność oraz inne formy ochrony przyrody, w tym przyrodę obszaru chronionego krajobrazu, - przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na środowisko, w szczególności na warunki życia i zdrowie ludzi.     Wójt                 (-) mgr Krystyna Świętek     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 2) na stronie internetowej Urzędu Gminy       Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów 2017 - 2020".pdf         Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.05.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe