Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
wtorek
4 października
temperatura: 9°C
wiatr: 11,5 km/h
opady: 0,0 mm

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Gręboszów, dn. 31.07.2019 r.OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada wykształcenie minimum zawodowe;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) ma nieposzlakowaną opinię;
g) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

2. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista;
b) umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;
c) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
d) mile widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad osobami starszymi.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby;
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
c) pomoc w przyrządzaniu posiłków,
d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
e) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
2. Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb, pomoc przy myciu, ubieraniu się,
b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

4. Wymagane dokumenty:
a) CV i List motywacyjny własnoręcznie podpisany;
b) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
c) Kserokopia świadectw pracy;
d) Kwestionariusz osobowy;
e) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
f) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
g) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności);
h) Oświadczenie o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260);
i) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;
j) Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.
6. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS w Gręboszowie, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w dni robocze, lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie
Gręboszów 137
33 – 260 Gręboszów

w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

W terminie do 13.08. 2019r. do godziny 14.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Gręboszowie)
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP GOPS w Gręboszowie oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

 


Kierownik GOPS
Elżbieta Ciochoń

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.08.2019 r.

Gręboszów, dn. 31.07.2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w GręboszowieOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:a) posiada obywatelstwo polskie;b) posiada wykształcenie minimum zawodowe;c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;e) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;f) ma nieposzlakowaną opinię;g) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.2. Wymagania dodatkowe:a) wysoka kultura osobista;b) umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;c) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;d) mile widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad osobami starszymi.3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:1. Usługi gospodarcze:a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby;b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,c) pomoc w przyrządzaniu posiłków,d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,e) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.2. Usługi pielęgnacyjne:a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb, pomoc przy myciu, ubieraniu się,b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.4. Wymagane dokumenty:a) CV i List motywacyjny własnoręcznie podpisany;b) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;c) Kserokopia świadectw pracy;d) Kwestionariusz osobowy;e) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;f) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;g) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności);h) Oświadczenie o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260);i) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;j) Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.6. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.7. Termin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS w Gręboszowie, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w dni robocze, lub przesłać na adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w GręboszowieGręboszów 13733 – 260 Gręboszóww zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWAW terminie do 13.08. 2019r. do godziny 14.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Gręboszowie)Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP GOPS w Gręboszowie oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.   Kierownik GOPSElżbieta Ciochoń       Pliki do pobrania Pobierz plik Kwestionariusz osobowy kandydata           Opracowanie Elżbieta Ciochoń Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.08.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe