Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 5,9 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 37/2013

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 31 maja 2013 r.

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.

 

 

            Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związkuz art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok – Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:

 

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 35 500 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).

 

§ 2

Ogłoszenie o kokursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3. na stronie internetowej www.greboszow.intarnet.pl.

 

§ 3.

W celu oceny złożonych ofert powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:

1. Bronisław Błach – Przewodniczący Komisji,

2. Edyta Wajda – Sekretarz Komisji,

3. Józef Woźniak – Członek Komisji,

4. Mieczysław Mamulski – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Bieniaszowice,

5. Bożena Landowska – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Biskupice.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

 

§ 4.

1. Komisja Konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru złożonych ofert wg zasad i w trybie określonym w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 doniniejszego zarządzenia oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym Konkursie ofert wraz z uzasadnieniem.

3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznania dotacji z uzasadnieniem tego stanowiska.

 

§ 5.

Realizację zadania powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                            Wójt Gminy Gręboszów

                                                                                                                                                           /-/ mgr Krystyna Świętek

 

 

 

                        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2013

                        WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

                        z dnia 31 maja 2013 roku

 

 

OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszóww okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.

 

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok”.

2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

-  organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,

-  organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-  prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,

-  udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych promujących Gminę Gręboszów,

-  prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.

1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 35 500 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych)

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)

2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

1)  koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

2)  koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniu,

3)  koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

4)  koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanegoz utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

5)  koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,

6)  koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

7)  inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,

8)  koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,

9)  koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

1)  zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

2)  nabycie gruntów,

3)  prace remontowe i budowlane,

4)  zadania inwestycyjne,

5)  działalność gospodarczą i polityczną,

6)  kary za niesportowe zachowanie.

 

5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określonew ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

 

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

2. Dotowani są zobowiązani:

  1) Przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie.

  2) Posiadania odrębnego rachunku bankowego.

  3) Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

  4) Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 lipca2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2013 roku do godz. 1400 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na Dzienniku Podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. Nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe”

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonejw ofercie.

 

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT.

1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:

a) Data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

b)  Kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione wyżej.

c)  Oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych.

d)  Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

e)  Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent.

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie pięciu osób, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.

3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszóww oparciu o rekomendację Komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji.

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.intarnet.pl

5. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.

6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej ofertyw konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego  w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2012 – 2013.

1. W 2012 roku na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 60 tys. zł. natomiast w I półroczu 2013 roku kwota dotacji wyniosła – 29 500 złotych.

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczneji sportu realizowane były przez:

     - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa

     - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy

     - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie

     - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska

 

                                                                                                                                                                Wójt Gminy Gręboszów

                                                                                                                                                               /-/ mgr Krystyna Świętek

 

 

Opracowanie: E. Wajda

Wprowadzenie: M. Janowiec 31.05.2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2013 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 31 maja 2013 r.       w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.                 Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związkuz art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok – Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:   § 1 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 35 500 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).   § 2 Ogłoszenie o kokursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1. w Biuletynie Informacji Publicznej, 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3. na stronie internetowej www.greboszow.intarnet.pl.   § 3. W celu oceny złożonych ofert powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym: 1. Bronisław Błach – Przewodniczący Komisji, 2. Edyta Wajda – Sekretarz Komisji, 3. Józef Woźniak – Członek Komisji, 4. Mieczysław Mamulski – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Bieniaszowice, 5. Bożena Landowska – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Biskupice. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.   § 4. 1. Komisja Konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru złożonych ofert wg zasad i w trybie określonym w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 doniniejszego zarządzenia oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym Konkursie ofert wraz z uzasadnieniem. 3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznania dotacji z uzasadnieniem tego stanowiska.   § 5. Realizację zadania powierzam Sekretarzowi Gminy.   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                               Wójt Gminy Gręboszów                                                                                                                                                            /-/ mgr Krystyna Świętek                               Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2013                         WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW                         z dnia 31 maja 2013 roku     OGŁOSZENIE             Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszóww okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.   I. CELE I RODZAJ ZADANIA. 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok”. 2. Rodzaj zadania: Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: -  organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów, -  organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, -  prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób, -  udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych promujących Gminę Gręboszów, -  prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu. II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA. 1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 35 500 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych)   III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań. 3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: 1)  koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, 2)  koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniu, 3)  koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień, 4)  koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanegoz utrzymaniem obiektów, boiska sportowe), 5)  koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody, 6)  koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), 7)  inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP, 8)  koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, 9)  koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.   4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: 1)  zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa, 2)  nabycie gruntów, 3)  prace remontowe i budowlane, 4)  zadania inwestycyjne, 5)  działalność gospodarczą i polityczną, 6)  kary za niesportowe zachowanie.   5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określonew ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.   IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. 1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 2. Dotowani są zobowiązani:   1) Przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie.   2) Posiadania odrębnego rachunku bankowego.   3) Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.   4) Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 lipca2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.   V. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2013 roku do godz. 1400 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na Dzienniku Podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. Nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonejw ofercie.   VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT. 1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert: a) Data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu. b)  Kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione wyżej. c)  Oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych. d)  Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. e)  Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent. 2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie pięciu osób, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania. 3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszóww oparciu o rekomendację Komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji. 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.intarnet.pl 5. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji. 6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej ofertyw konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego  w niniejszym ogłoszeniu.   VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2012 – 2013. 1. W 2012 roku na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 60 tys. zł. natomiast w I półroczu 2013 roku kwota dotacji wyniosła – 29 500 złotych. 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczneji sportu realizowane były przez:      - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa      - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy      - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie      - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Gręboszów                                                                                                                                                                /-/ mgr Krystyna Świętek     Opracowanie: E. Wajda Wprowadzenie: M. Janowiec 31.05.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe