Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 13,7 km/h
opady: 0,0 mm

Konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 173/2015

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 15 grudnia 2015 r.

 w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.

             Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia  08 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok, Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 29 000 zł(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3. na stronie internetowej  www.greboszow.pl

§ 3

W celu oceny złożonych ofert powołuję komisję konkursową w następującym składzie osobowym:

1. Grzegorz Kilian – Przewodniczący komisji,

2. Edyta Wajda – Sekretarz komisji,

3. Józef Woźniak – Członek komisji,

4. Mieczysław Mamulski – Członek komisji, Przedstawiciel OSP Bieniaszowice,

5. Bożena Landowska – Członek komisji, Przedstawiciel OSP Biskupice.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

§ 4

1. Komisja konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru

złożonych ofert wg zasad i w trybie określonym w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert  wraz  z  uzasadnieniem.

3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznania dotacji  z uzasadnieniem tego stanowiska.

§ 5

Realizację zadania powierzam Panu Grzegorzowi Kilian Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt            

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2015

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia  15 grudnia 2015 roku

 

 

OGŁOSZENIE

      Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 roku.

 

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok”.

2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu m.in. poprzez:

-   organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,

-   organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-   organizację różnego rodzaju turniejów,

-   prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,

-   udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,

-   prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA.

1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 29 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

1)   koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

2)   koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,

3)   koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

4)   koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

5)   koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,

6)   koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

7)   inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,

8)   koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,

9)   koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

1)   zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

2)   nabycie gruntów,

3)   prace remontowo-budowlane,

4)   zadania inwestycyjne,

5)   działalność gospodarczą i polityczną,

6)   kary za niesportowe zachowanie.

 

5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

 

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

2. Dotowani są zobowiązani:

  1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,

  2) posiadania odrębnego rachunku bankowego,

  3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

  4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016r.

4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2016 roku do godz. 1530 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe”

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:

a)   data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu,

b)   kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane ustawą załączniki,

c)   oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych,

d)   oferty niespełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów     wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

e)   za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent.

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie pięciu osób, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.

3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia  rekomendacji.

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl

5. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.

6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH   2014 – 2015.

1. W 2014 roku na realizacje zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 63 tys. zł., podobnie w 2015 roku na realizacje w/w  zadań  przekazano kwotę  – 63 tys. zł.

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez:

- Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa

- Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy

- Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie

- Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska

 

 

 

 

Wójt            

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/2015 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 15 grudnia 2015 r.  w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.              Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia  08 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok, Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje: § 1 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 29 000 zł(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). § 2 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1. w Biuletynie Informacji Publicznej, 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3. na stronie internetowej  www.greboszow.pl § 3 W celu oceny złożonych ofert powołuję komisję konkursową w następującym składzie osobowym: 1. Grzegorz Kilian – Przewodniczący komisji, 2. Edyta Wajda – Sekretarz komisji, 3. Józef Woźniak – Członek komisji, 4. Mieczysław Mamulski – Członek komisji, Przedstawiciel OSP Bieniaszowice, 5. Bożena Landowska – Członek komisji, Przedstawiciel OSP Biskupice. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. § 4 1. Komisja konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru złożonych ofert wg zasad i w trybie określonym w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert  wraz  z  uzasadnieniem. 3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznania dotacji  z uzasadnieniem tego stanowiska. § 5 Realizację zadania powierzam Panu Grzegorzowi Kilian Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. § 6  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       Wójt             (-) mgr Krystyna Świętek       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2015 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia  15 grudnia 2015 roku     OGŁOSZENIE       Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 roku.   I. CELE I RODZAJ ZADANIA. 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok”. 2. Rodzaj zadania: Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu m.in. poprzez: -   organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów, -   organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, -   organizację różnego rodzaju turniejów, -   prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób, -   udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych, -   prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.   II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA. 1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 29 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)   III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań. 3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: 1)   koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, 2)   koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach, 3)   koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień, 4)   koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe), 5)   koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody, 6)   koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), 7)   inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP, 8)   koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, 9)   koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.   4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: 1)   zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa, 2)   nabycie gruntów, 3)   prace remontowo-budowlane, 4)   zadania inwestycyjne, 5)   działalność gospodarczą i polityczną, 6)   kary za niesportowe zachowanie.   5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.   IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. 1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 2. Dotowani są zobowiązani:   1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,   2) posiadania odrębnego rachunku bankowego,   3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,   4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016r. 4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.   V. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2016 roku do godz. 1530 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.   VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU. 1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert: a)   data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu, b)   kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane ustawą załączniki, c)   oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych, d)   oferty niespełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów     wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, e)   za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent. 2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie pięciu osób, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania. 3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia  rekomendacji. 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl 5. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji. 6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.    VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH   2014 – 2015. 1. W 2014 roku na realizacje zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 63 tys. zł., podobnie w 2015 roku na realizacje w/w  zadań  przekazano kwotę  – 63 tys. zł. 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez: - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska         Wójt             (-) mgr Krystyna Świętek         Pliki do pobrania Pobierz plik WzorOferty.doc Pobierz plik WzorSprawozdania.doc Pobierz plik Zarzadzenie Nr 173.pdf         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.12.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe