Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 3,7 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie Prezesa ARiMR „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy
w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat typu operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

Harmonogram planowanych szkoleń na terenie powiatów, w związku z planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 6.4. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej typ operacji Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych objętego PROW na lata 2014-2020

l.p.

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia (adres)

Godzina szkolenia

1

17-10-2016

Myślenice

ul. Słowackiego 100a,
32-400 Myślenice

10:00

2

18-10-2016

Proszowice
32-100 Proszowice
ul. Krakowska 32

09:00

3

19-10-2016

Dąbrowa Tarnowska
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

10:30

4

20-10-2016

Tarnów
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów

(Sala konferencyjna- Parter)

10:30

5

21-10-2016

Miechów
Starostwo Powiatowe w Miechowie

ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

09:30

6

24-10-2016

Gorlice
Starostwo Powiatowe w Gorlicach

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

(Sala konferencyjna)

11:00

7

25-10-2016

Trzyciąż

Urząd Gminy w Trzyciążu

Trzyciąż 99, 32-353 Trzcyciąż

(Sala konferencyjna)

10:00

8

26-10-2016

Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz,
ul. Kraszewskiego 44

11:00

9

27-10-2016

Kraków
  31-503 Kraków ul. Lubicz 25

09:00

 

 

files/pliki/aktualnosci/2016/10pazdziernik/ARR zadan PROW 2014 - 2020/AMIMR Logo.JPG

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.10.2016 r.

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl. W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia. Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Informacje na temat typu operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.   Harmonogram planowanych szkoleń na terenie powiatów, w związku z planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 6.4. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej typ operacji Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych objętego PROW na lata 2014-2020 l.p. Termin szkolenia Miejsce szkolenia (adres) Godzina szkolenia 1 17-10-2016 Myślenice ul. Słowackiego 100a, 32-400 Myślenice 10:00 2 18-10-2016 Proszowice 32-100 Proszowice ul. Krakowska 32 09:00 3 19-10-2016 Dąbrowa Tarnowska Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 10:30 4 20-10-2016 Tarnów Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów (Sala konferencyjna- Parter) 10:30 5 21-10-2016 Miechów Starostwo Powiatowe w Miechowie ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów 09:30 6 24-10-2016 Gorlice Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice (Sala konferencyjna) 11:00 7 25-10-2016 Trzyciąż Urząd Gminy w Trzyciążu Trzyciąż 99, 32-353 Trzcyciąż (Sala konferencyjna) 10:00 8 26-10-2016 Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz, ul. Kraszewskiego 44 11:00 9 27-10-2016 Kraków  31-503 Kraków ul. Lubicz 25 09:00                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.10.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe