Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
1 grudnia
temperatura: 0°C
wiatr: 12,9 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Gręboszów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” z dnia 30 września 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLI/227/2010 Rady Gminy Gręboszów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.

1. Cel i przedmiot konsultacji:       

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się 17 września 2018 r. i  zakończą się w dniu 02 października 2018 roku.

3. Forma konsultacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 02 października 2018 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres greboszow_usc@wp.pl .

4. Zasięg terytorialny konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt             

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR             /2018

RADY GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia                    2018 roku

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Program współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok” w brzmieniu załącznika  do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik do uchwały Nr             /2018

     Rady Gminy Gręboszów

     z dnia                     2018 r.

 

Program współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

 

 

GRĘBOSZÓW 2018

 

 

WSTĘP

Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej przejawiającej się we wszechstronnych inicjatywach. Rada Gminy Gręboszów przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania gminą.

Rozwój gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym celem działania organów gminy.

Samorząd gminy Gręboszów uznaje współpracę z organizacjami pozarządowymi za ważny czynnik aktywizacji społecznej, służący lepszej realizacji zadań ustawowo powierzonych gminie, a także rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.

U podłoża programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami pozarządowymi leży przekonanie władz gminy o korzyściach z niego płynących, co znalazło potwierdzenie w dotychczasowej współpracy.

Program wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.

 

MIEJSCE REALIZACJI

Gmina Gręboszów

ADRESACI PROGRAMU:

- organizacje pozarządowe,

- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

b) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,

c) programie – należy przez to rozumieć  „Program współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

d) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gręboszów,

e) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gręboszów,

f) gminie – należy przez to rozumieć gminę Gręboszów,

g) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert.

3. Współpraca gminy i organizacji obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.

 

II. CELE PROGRAMU

1. Cel główny

Celem wprowadzenia „Programu współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019 rok” jest wspólne działanie samorządu i wymienionych podmiotów, zmierzające do jak najlepszego określenia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

2. Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi programu są:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,

2) wzajemne informowanie gminy i organizacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu,

3) zapewnienie organizacjom pozarządowym udziału w realizacji zadań priorytetowych,

4) zwiększanie ilości świadczonych usług publicznych i podnoszenie ich standardów,

5) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, poprzez powierzanie im wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie,

6) stworzenie warunków do zwiększania aktywności mieszkańców,

7) zabezpieczanie w budżecie gminy środków umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie.

 

III. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca gminy z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:

1. pomocniczości - co oznacza, że gmina będzie powierzać swoje zadania publiczne organizacjom, a organizacje te będą je wykonywać w sposób profesjonalny, efektywny i terminowy,

2. suwerenności stron - co oznacza, że zarówno gmina jak i organizacje podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie w swojej działalności statutowej,

3. partnerstwa - co oznacza zespół określonych postaw i norm zachowań, opartych na wzajemnym uznaniu, respektowaniu oraz poszanowaniu praw i obowiązków w trakcie realizacji wspólnych zadań,

4. efektywności - co oznacza, że zarówno gmina, jak i organizacje współpracujące ze sobą w wykonywaniu zadań będą dbać, aby zadania te były wykonane z jak najlepszym rezultatem dla dobra społeczności lokalnej,

5. uczciwej konkurencji i jawności - określające kryteria w systemie komunikowania się polegające na obowiązku udostępniania przez gminę oraz organizacje na zasadzie wzajemności, niezbędnych informacji służących realizacji określonych zadań.

 

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

1. realizacja zadań gminy określonych w ustawie,

2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

3. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,

4. konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia.

 

V. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Gmina podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

1) zlecania realizacji zadania publicznego, na zasadach określonych w ustawie, w formach powierzenia lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

- publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych urzędu,

- organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z realizacją programu,

- przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach,

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały nr XLI/227/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4) tworzeniu w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów gminy wraz z określeniem przedmiotu ich działania,

5) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez kulturalno-promocyjnych, dotyczących gminy i regionu, imprez sportowych, współorganizowanie konferencji itp.,

6) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

7) współdziałania z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

8) udzielania, w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego w szczególności poradnictwa i doradztwa,

2. Organizacjom nie dysponującym własnym lokalem władze gminy mogą umożliwić korzystanie z lokali będących we władaniu gminy. Udostępnienie lokalu na spotkania lub działalność statutową odbywa się na zasadach określonych przez Wójta odrębnym zarządzeniem.

 

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu, kalendarza imprez i uroczystości, wniosków corocznie składanych przez organizacje samorządowi gminy, przeprowadzonych konsultacji, a także na podstawie dotychczasowej współpracy z organizacjami uznaje się, że priorytetowym zadaniem gminy przeznaczonym do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego będzie w 2019 roku zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, w tym w szczególności:

1) popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizację imprez sportowych i zajęć sportowo - rekreacyjnych,

2) organizacja szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu,

3) udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych,

4) organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia klubów sportowych,

6) przygotowywanie obiektów sportowych do prowadzenia zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

2. Ustalenie zadania, o którym mowa w pkt 1 nie wyłącza możliwości wykonywania w 2019 r. we współpracy z organizacjami i podmiotami innych zadań określonych w ustawie.

3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

„Program współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019 rok” będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

VIII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) zlecanie i wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert,

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, których uczestnikami będą przedstawiciele organizacji pozarządowych,

4) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez informacje na stronach internetowych Urzędu Gminy Gręboszów.

 

IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program będzie finansowany ze środków własnych gminy.

1. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok wynosi  …………. tys. złotych.

2. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom finansowane będą ze środków przewidzianych w budżecie gminy.

3. Przekazanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.

X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji, rozumianej jako planowane działanie, mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.

2. Celem ewaluacji za rok 2019 będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

1) liczba ogłoszonych konkursów ofert,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane,

5) wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,

6) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizacje.

4. Wójt w terminie do dnia 31 maja 2020 r. opracuje sprawozdanie z realizacji programu, które przedstawi Radzie Gminy.

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. powstał na bazie programu współpracy na 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych  w projekcie budżetu na rok 2019.

Tworzenie programu współpracy przebiegało w następujący sposób:

1. Opracowanie projektu programu współpracy,

2. Skierowanie projektu programu współpracy do konsultacji, której szczegóły określa uchwała Rady w sprawie regulaminu konsultacji oraz zarządzenie Wójta,

3.Zebranie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji,

4. Przedłożenie projektu programu współpracy Radzie Gminy Gręboszów,

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy przez Radę Gminy Gręboszów.

 

XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.

1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa.

2. Komisję konkursową i jej skład osobowy powołuje Wójt w drodze zarządzenia.

3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art 15 ust. 2da ustawy.

5. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone w Zarządzeniu Wójta Gminy o jej powołaniu.

7. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie.

8. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Wójtowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru dokonuje Wójt.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.

2. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.09.2018 r.

Wójt Gminy Gręboszów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” z dnia 30 września 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLI/227/2010 Rady Gminy Gręboszów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”. 1. Cel i przedmiot konsultacji:        Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie. 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji: Konsultacje rozpoczną się 17 września 2018 r. i  zakończą się w dniu 02 października 2018 roku. 3. Forma konsultacji: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl; 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów. Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 02 października 2018 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres greboszow_usc@wp.pl . 4. Zasięg terytorialny konsultacji: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   Wójt              (-) mgr Krystyna Świętek     /PROJEKT/ UCHWAŁA NR             /2018 RADY GMINY GRĘBOSZÓW z dnia                    2018 roku   w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:   § 1. Uchwala się „Program współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok” w brzmieniu załącznika  do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.                    Załącznik do uchwały Nr             /2018      Rady Gminy Gręboszów      z dnia                     2018 r.   Program współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok       GRĘBOSZÓW 2018     WSTĘP Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej przejawiającej się we wszechstronnych inicjatywach. Rada Gminy Gręboszów przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania gminą. Rozwój gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym celem działania organów gminy. Samorząd gminy Gręboszów uznaje współpracę z organizacjami pozarządowymi za ważny czynnik aktywizacji społecznej, służący lepszej realizacji zadań ustawowo powierzonych gminie, a także rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. U podłoża programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami pozarządowymi leży przekonanie władz gminy o korzyściach z niego płynących, co znalazło potwierdzenie w dotychczasowej współpracy. Program wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.   MIEJSCE REALIZACJI Gmina Gręboszów ADRESACI PROGRAMU: - organizacje pozarządowe, - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), b) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, c) programie – należy przez to rozumieć  „Program współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, d) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gręboszów, e) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gręboszów, f) gminie – należy przez to rozumieć gminę Gręboszów, g) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert. 3. Współpraca gminy i organizacji obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.   II. CELE PROGRAMU 1. Cel główny Celem wprowadzenia „Programu współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019 rok” jest wspólne działanie samorządu i wymienionych podmiotów, zmierzające do jak najlepszego określenia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. 2. Cele szczegółowe Celami szczegółowymi programu są: 1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, 2) wzajemne informowanie gminy i organizacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu, 3) zapewnienie organizacjom pozarządowym udziału w realizacji zadań priorytetowych, 4) zwiększanie ilości świadczonych usług publicznych i podnoszenie ich standardów, 5) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, poprzez powierzanie im wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie, 6) stworzenie warunków do zwiększania aktywności mieszkańców, 7) zabezpieczanie w budżecie gminy środków umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie.   III. ZASADY WSPÓŁPRACY Współpraca gminy z organizacjami odbywać się będzie na zasadach: 1. pomocniczości - co oznacza, że gmina będzie powierzać swoje zadania publiczne organizacjom, a organizacje te będą je wykonywać w sposób profesjonalny, efektywny i terminowy, 2. suwerenności stron - co oznacza, że zarówno gmina jak i organizacje podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie w swojej działalności statutowej, 3. partnerstwa - co oznacza zespół określonych postaw i norm zachowań, opartych na wzajemnym uznaniu, respektowaniu oraz poszanowaniu praw i obowiązków w trakcie realizacji wspólnych zadań, 4. efektywności - co oznacza, że zarówno gmina, jak i organizacje współpracujące ze sobą w wykonywaniu zadań będą dbać, aby zadania te były wykonane z jak najlepszym rezultatem dla dobra społeczności lokalnej, 5. uczciwej konkurencji i jawności - określające kryteria w systemie komunikowania się polegające na obowiązku udostępniania przez gminę oraz organizacje na zasadzie wzajemności, niezbędnych informacji służących realizacji określonych zadań.   IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest: 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawie, 2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy, 3. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 4. konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia.   V. FORMY WSPÓŁPRACY 1. Gmina podejmuje współpracę z organizacjami w formie: 1) zlecania realizacji zadania publicznego, na zasadach określonych w ustawie, w formach powierzenia lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez: - publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych urzędu, - organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z realizacją programu, - przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach, 3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały nr XLI/227/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 4) tworzeniu w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów gminy wraz z określeniem przedmiotu ich działania, 5) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez kulturalno-promocyjnych, dotyczących gminy i regionu, imprez sportowych, współorganizowanie konferencji itp., 6) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 7) współdziałania z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 8) udzielania, w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego w szczególności poradnictwa i doradztwa, 2. Organizacjom nie dysponującym własnym lokalem władze gminy mogą umożliwić korzystanie z lokali będących we władaniu gminy. Udostępnienie lokalu na spotkania lub działalność statutową odbywa się na zasadach określonych przez Wójta odrębnym zarządzeniem.   VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 1. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu, kalendarza imprez i uroczystości, wniosków corocznie składanych przez organizacje samorządowi gminy, przeprowadzonych konsultacji, a także na podstawie dotychczasowej współpracy z organizacjami uznaje się, że priorytetowym zadaniem gminy przeznaczonym do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego będzie w 2019 roku zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, w tym w szczególności: 1) popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizację imprez sportowych i zajęć sportowo - rekreacyjnych, 2) organizacja szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu, 3) udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych, 4) organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia klubów sportowych, 6) przygotowywanie obiektów sportowych do prowadzenia zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 2. Ustalenie zadania, o którym mowa w pkt 1 nie wyłącza możliwości wykonywania w 2019 r. we współpracy z organizacjami i podmiotami innych zadań określonych w ustawie. 3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.   VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU „Program współpracy gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019 rok” będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.   VIII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU Program będzie realizowany w szczególności poprzez: 1) zlecanie i wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, 2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, których uczestnikami będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, 4) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez informacje na stronach internetowych Urzędu Gminy Gręboszów.   IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU Program będzie finansowany ze środków własnych gminy. 1. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok wynosi  …………. tys. złotych. 2. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom finansowane będą ze środków przewidzianych w budżecie gminy. 3. Przekazanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego. X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji, rozumianej jako planowane działanie, mające na celu ocenę realizacji wykonania programu. 2. Celem ewaluacji za rok 2019 będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa. 3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu: 1) liczba ogłoszonych konkursów ofert, 2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji, 3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji, 4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane, 5) wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach, 6) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizacje. 4. Wójt w terminie do dnia 31 maja 2020 r. opracuje sprawozdanie z realizacji programu, które przedstawi Radzie Gminy.   XI. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. powstał na bazie programu współpracy na 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych  w projekcie budżetu na rok 2019. Tworzenie programu współpracy przebiegało w następujący sposób: 1. Opracowanie projektu programu współpracy, 2. Skierowanie projektu programu współpracy do konsultacji, której szczegóły określa uchwała Rady w sprawie regulaminu konsultacji oraz zarządzenie Wójta, 3.Zebranie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji, 4. Przedłożenie projektu programu współpracy Radzie Gminy Gręboszów, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy przez Radę Gminy Gręboszów.   XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT. 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa. 2. Komisję konkursową i jej skład osobowy powołuje Wójt w drodze zarządzenia. 3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art 15 ust. 2da ustawy. 5. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 6. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone w Zarządzeniu Wójta Gminy o jej powołaniu. 7. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie. 8. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Wójtowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru dokonuje Wójt. 9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.   XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy. 2. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.       Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz konsultacji.odt Pobierz plik Ogloszenie.pdf Pobierz plik Program wspolracy na 2019 rok.pdf             Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe