Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 1,0 km/h
opady: 0,0 mm

Powszechny Spis Rolny – nabór kandydatów na rachmistrzów

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.


Więcej informacji o PSR 2020 pod linkiem: https://spisrolny.gov.pl/


Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil informuje mieszkańców o powołaniu Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w Gminie Gręboszów (załącznik poniżej). Biuro powołane jest do przeprowadzenia na terenie gminy Gręboszów Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020.Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Gręboszów jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Gręboszów jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Gręboszów.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Gręboszów,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie - obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
- Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);

- Informację dotycząca RODO (zał. 3).

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni do 7:30 do 15:30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Gręboszów. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów  144


8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Mieczysław Mamulski lub  Pani Kinga Sobota, tel. 14 6416002 w. 23.  

Pliki do pobrania

 

 

Powszechny Spis Rolny/PSR2020.png

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.06.2020 r.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Więcej informacji o PSR 2020 pod linkiem: https://spisrolny.gov.pl/ Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil informuje mieszkańców o powołaniu Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w Gminie Gręboszów (załącznik poniżej). Biuro powołane jest do przeprowadzenia na terenie gminy Gręboszów Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Wójt Gminy Gręboszów jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.   Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Gręboszów jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Gręboszów. 1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania: 1) być osobą pełnoletnią, 2) zamieszkiwać na terenie Gminy Gręboszów, 3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 5) nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 2. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie - obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego. 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. 4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym. 6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać: - Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1); - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2); - Informację dotycząca RODO (zał. 3). 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni do 7:30 do 15:30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Gręboszów. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów  144 8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Mieczysław Mamulski lub  Pani Kinga Sobota, tel. 14 6416002 w. 23.   Pliki do pobrania Pliki do pobrania Pobierz plik Zalacznik nr 1 - kwestionariusz.pdf Pobierz plik ZaLacznik nr 2 - oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf Pobierz plik Zalacznik nr 3 - oswiadczenie RODO.pdf Pobierz plik Zarzadzenie Gminne Biuro Spisowe.pdf             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.06.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe