Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 1,2 mm

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Flaga-i-Godlo-Rzeczypospolitej-Polskiej.png

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zgodnie Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Gręboszów od stycznia 2019 r.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży.

2. Moduł dla osób dorosłych.

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1. posiłek

2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3. świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego.  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Przyznana dotacja Gminie Gręboszów przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu:

1. „Moduł dla dzieci i młodzieży”

2. „Moduł dla osób dorosłych”.

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów realizacji zadania i na 2021 rok wynosi 56 246,00 zł.

Środki własne 20% na dofinansowanie zadania – 30 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania – 86 246,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł,
  • w przypadku rodziny kwota 792,00 zł pomnożona przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3168,00zł).

Niezbędne dokumenty:

  • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy,
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

 

 

 

Opracowanie: GOPS Gręboszów

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.01.2021 r.

    Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Zgodnie Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Gręboszów od stycznia 2019 r. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: 1. Moduł dla dzieci i młodzieży. 2. Moduł dla osób dorosłych. 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 1. posiłek 2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności 3. świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego.  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Przyznana dotacja Gminie Gręboszów przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu: 1. „Moduł dla dzieci i młodzieży” 2. „Moduł dla osób dorosłych”. Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów realizacji zadania i na 2021 rok wynosi 56 246,00 zł. Środki własne 20% na dofinansowanie zadania – 30 000,00 zł. Całkowity koszt zadania – 86 246,00 zł. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł, w przypadku rodziny kwota 792,00 zł pomnożona przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3168,00zł). Niezbędne dokumenty: ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego), dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu, dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy, w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny. Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.         Opracowanie: GOPS Gręboszów Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.01.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe